Категорія «Вправи»

Класи

Для розв’язання задач усіх варіантів необхідно використовувати елементи ООП. Обчислити площу рівностороннього трикутника і квадра­та, якщо їхні сторони однакові. Увести список студентів групи, які проживають у гуртожитку. Вивести прізвища студентів, що мешкають у заданій кімнаті. Обчислити площу круга і поверхню кулі, що мають однаковий радіус. Увести список студентів-харків’ян та вивести адреси сту­дентів за заданими користувачем прізвищами. …

Файли

Створити файл і записати в нього список групи із зазна­ченням прізвища студента, статі і віку. Прочитати файл і вивести інформацію про студентів за заданими віком та статтю. Створити файл, у який записати список студентів із за­значенням прізвища, ініціалів, назви групи, середнього бала, отриманого на сесії, і місця проживання. Вивести всі дані про студентів, середній бал …

Функції

Розробити функцію, що знаходить середнє геометричне всіх від’ємних елементів масивів А(12), В(10), С(8). Розробити функцію видалення підрядка вnсимволів з k-ої позиції введеного рядка та використати її для обробки декількох рядків тексту. Скласти функцію, що обчислює середнє арифметичне та середнє геометричне додатних елементів матриці. Застосувати розроблену функцію для обробки трьох двовимірних масивів. Обчислити площу багатокутника за допомогою …

Структури

Враховуючи відомості про заборгованості групи сту­дентів, вивести за вказівкою користувача або повідомлення про студентів-харків’ян, які мають заборгованості та їхню кількість, або повідомлення про іногородніх студентів-боржників. Враховуючи відомості про студентів вашої групи: прізви­ще, ініціали, місце і дату народження, вивести за вказівкою користувача або повідомлення про студентів, які народилися у заданому місяці, або список студентів за зростанням …

Рядки

Bвести речення та підрахувати і вивести слова, що почи­наються на сполучення літер «св»: «И тот, в ком светоч разума горит, Дурных деяний в мире не свершит». У наведеному тексті вивести слова, що починаються та закінчуються на однакові літери: «Такт — зто разум сердца и тот, кто его имеет, — хорошо воспитан». Ввести речення та визначити …

Одновимірні та двовимірні масиви

За вказівкою користувача обчислити кількість та суму додатних елементів або додаток від’ємних непарних елементів масиву m(15). За вказівкою користувача з додатних або від’ємних еле­ментів матриці mt(4,5) утворити одновимірний масив, елементи якого розмістити в зворотній послідовності. За вказівкою користувача обчислити або добуток та суму елементів розташованих на парних місцях масиву х(15), або не­парні елементи масиву відсортувати …

Циклічні обчислювальні процеси

Знайти суму всіх значень функції у = х/і, якщо і є [1; 10], hi= 1 та х є [0; 1], hx = 0,1. Обчислити функцію у та знайти добуток їхніх додатних значень, якщо: де а = 0,75;  b= 1,19; с = -2,5; х є [0; 2], hx = 0,1. Обчислити функцію z та підрахувати кількість її …

Обчислення математичних виразів

Обчислити висоти ha, hb, hс трикутника ABC, якщо зна­чення сторін a, b і с обрано довільно. Довідка:   Відповідно знаходяться висоти hb та hc. Обчислити об’єм кульового сегмента та об’єм кульового сектора за формулами: Значення радіуса кулі R та висоти Н кульового сегмента або сегментної частини сектора задати довільно. Обчислити якщо х = 1,45, у …