Мова програмування C++

Широке розповсюдження інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності висуває підвищені вимоги до комп’ютерної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Здійснення цих вимог неможливе без досконалого освоєння сукупності процесів, що пов’язані з розробкою програм та їх реалізацією, тобто програмуванням. І тому програмування та розв’язання задач на персональному комп’ютері — дисципліни, що входять у перелік найбільш перспективних, які займають важливе місце в системі підготовки спеціалістів різного профілю. Обчислювальні машини були створені взагалі для розв’язання складних інженерних задач, і, незважаючи на значне розширення сфери їх застосування, цей напрямок використання залишається головним.

Даний сайт призначений для студентів молодших курсів вузів, які оволодівають азами програмування із самого початку.

Це видання не претендує на повноту викладення матеріалу щодо мови програмування С++, бо для цього існують довідники, документація і контексна допомога. Автори ставили за мету створення практичної настанови з використання мови С++, яка надавала б уявлення про основні можливості цієї мови та способи їхнього практичного застосування.

Структура посібника є, на наш погляд, зручною і мотивованою, тому що чітко відповідає прийнятому у вищому навчальному закладі принципу освіти: виклад теоретичного матеріалу на лекціях чергується з наступним закріпленням його на практичних і лабораторних заняттях. Основну увагу приділено надбанню практичних навичок розв’язання прикладів при засвоєнні окремих розділів вибраної алгоритмічної мови.

Навчальний посібник складається з двох частин: «Основи розробки алгоритмів та програмування мовою C++» і «Методи роботи в середовищі C++ Builder», курсу лабораторних робіт, а також розділу вправ для самостійного опрацювання.

Перша частина надає загальні відомості про мову програмування C++, її основні конструкції, необхідну довідкову інформацію та визначення, що достатні для розв’язання задач. У цій частині поступово розглядаються такі основні розділи мови, як типи даних, змінні і константи, операції і оператори, масиви і покажчики, символьні і рядкові дані, дані типу структура, функції, файли, класи тощо. Багаторічний досвід авторів у викладанні дисципліни «Програмування» свідчить про те, що одночасне вивчення головних особливостей конструкцій будь-якої алгоритмічної мови та випробовування відповідних програм сприяє кращому розумінню матеріалу. Досягти достатньої глибини в розкритті кожного з розглянутих питань вдалося завдяки великій кількості розв’язаних прикладів. Програмна реалізація цих прикладів може бути здійснена за допомогою будь-яких компіляторів мови C++, що сумісні з стандартом ISO/IEC 14882 (1998).

Друга частина посібника присвячена засвоєнню методів роботи в середовищі C++ Builder, оскільки це інтегроване середовище забезпечує швидкість візуальної розробки, продуктивність повторно використовуваних компонентів у сполученні з потужністю мовних засобів C++. Застосування основних засобів цієї системи проілюстровано багатьма практичними реалізаціями, які були написані та відлагоджені в середовищі C++ Builder 6. Все це робить розділ особливо корисним для засвоєння.

Виконуючі лабораторні роботи, можна закріпити набуті теоретичні знання.

У розділі «Вправи» посібник містить систематизовані і тематично розміщені завдання. Сподіваємося, що сумлінні читачі розглядатимуть приклади та виконуватимуть на комп’ютері запропоновані вправи і, врешті-решт, це стане для них цікавим і корисним захопленням.

Уважний читач знайде на сторінках цього посібника багато корисного, теоретичні викладки та приклади практичних реалізацій програм допоможуть йому дати відповіді на питання, що були викладені менш глибоко в інших настановах та виданнях.