Одновимірні та двовимірні масиви

 1. За вказівкою користувача обчислити кількість та суму додатних елементів або додаток від’ємних непарних елементів масиву m(15).
 2. За вказівкою користувача з додатних або від’ємних еле­ментів матриці mt(4,5) утворити одновимірний масив, елементи якого розмістити в зворотній послідовності.
 3. За вказівкою користувача обчислити або добуток та суму елементів розташованих на парних місцях масиву х(15), або не­парні елементи масиву відсортувати за спаданням.
 4. За вказівкою користувача відсортувати або заданий ря­док матриці хm(3,5) за зростанням, або Підрахувати стовпці, в яких максимальний елемент перевищує число 9.
 5. За вказівкою користувача відсортувати або всі стовпці матриці хm(3,5), або заданий рядок за спаданням додатних елементів.
 6. За вказівкою користувача з елементів масиву а(15) сфор­мувати масив або від’ємних, або додатних елементів.
 7. За вказівкою користувача знайти або мінімальний еле­мент і його індекс серед від’ємних елементів масиву х(15), або мінімальний елемент і його індекс серед парних елементів цьо­го масиву.
 8. За вказівкою користувача розділити всі елементи мат­риці а(3,5) або на суму її додатних елементів, або на кількість непарних елементів.
 9. За вказівкою користувача або здійснити додавання та від­німання матриць а(2,3) і b(2,3), або знайти добуток парних елементів матриць.
 10. За вказівкою користувача або поміняти місцями задані рядки матриці mt(4,5), або здійснити сортування заданих стовп­ців цієї матриці за зростанням.
 11. За вказівкою користувача або обчислити суму елемен­тів матриці m(4,4), що знаходяться вище і нижче головної діа­гоналі, або знайти додаток елементів кожного стовпця матриці.
 12. За вказівкою користувача або обчислити суму та добу­ток від’ємних елементів одновимірного масиву х(20), або знай­ти максимальний елемент серед парних елементів цього масиву.
 13. За вказівкою користувача визначити або максимальний елемент в кожному рядку матриці а(3,5), або мінімальний еле­мент серед додатних елементів у кожному стовпці матриці.
 14. За вказівкою користувача визначити або кількість від’єм­них елементів головної діагоналі матриці m(5,5), або суму еле­ментів, що знаходяться вище головної діагоналі.
 15. Вставити у одновимірний масив m(10) новий елемент у місце, що зазначене користувачем, не порушуючи розташу­вання інших елементів.
 16. За вказівкою користувача розділити всі елементи маси­ву х(4,3) або на кількість додатних, або на суму максимального та мінімального елементів масиву.
 17. Знайти за вказівкою користувача індекс або максималь­ного, або мінімального елемента масиву m(15) та записати всі елементи, що розташовані після цього елемента, в масив .
 18. Усі непарні та від’ємні елементи матриці m(4,5) розді­лити на її перший або на деякий інший елемент за вказівкою користувача.
 19. Обчислити суму елементів кожного рядка матриці v(4,5) або кількість додатних елементів стовпців цієї матриці за вказів­кою користувача.
 20. За вказівкою користувача або всі непарні елементи мат­риці с(4,4) переписати у масив с1, або додатні елементи трьох рядків — у масив с2.
 21. У відсортований за зростанням масив b(10) вставити у зазначене користувачем місце новий елемент, не порушую­чи сортування.
 22. За вказівкою користувача визначити кількість парних елементів матриці а(5,5), що знаходяться вище головної або нижче побічної діагоналі.
 23. За вказівкою користувача обчислити або суму від’єм­них елементів і добуток додатних, або кількість елементів, що дорівнюють заданому числу в масиві х(20).
 24. За вказівкою користувача всі елементи масиву с(15) роз­ділити або на його максимальний елемент, або мінімальний до­датній елемент.
 25. За вказівкою користувача відсортувати або всі стовпці матриці р(4,5) за зростанням значень елементів, або задані ряд­ки матриці за спаданням значень їх елементів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *