Структури

 1. Враховуючи відомості про заборгованості групи сту­дентів, вивести за вказівкою користувача або повідомлення про студентів-харків’ян, які мають заборгованості та їхню кількість, або повідомлення про іногородніх студентів-боржників.
 2. Враховуючи відомості про студентів вашої групи: прізви­ще, ініціали, місце і дату народження, вивести за вказівкою користувача або повідомлення про студентів, які народилися у заданому місяці, або список студентів за зростанням року на­родження.
 3. Враховуючи відомості про студентів вашої групи: пріз­вище, ініціали, місце проживання батьків, навчання в ЦДП (центрі довузівської підготовки)— денна, недільна, заочна фор­ма навчання, вивести за вказівкою користувача або повідомлення про студентів, які закінчили ЦДП заданої форми навчан­ня, або список студентів, які взагалі не навчались у ЦДП.
 4. Ввести інформацію про працівників виробничого підроз­ділу такого змісту: прізвище, ініціали, стать, рік народження та спеціальність. Вивести за вказівкою користувача повідомлен­ня або про працівників жіночої статі заданої спеціальності, або про працівників чоловічої статі заданого року народження.
 5. Ввести інформацію про студентів, що проживають у гуртожитку, такого змісту: прізвище, стать та номер кімнати. Ви­вести за вказівкою користувача або номера кімнат, у яких про­живають юнаки, або прізвища дівчат, котрі мешкають в одній кімнаті.
 6. Ввести відомість успішності студентів з трьох предметів. Вивести за вказівкою користувача або список студентів з їх се­реднім балом, або дані про студента за заданим прізвищем та ініціалами.
 7. Ввести інформацію про працівників виробничого підроз­ділу такого змісту: прізвище, ініціали, вік та спеціальність. Вивести за вказівкою користувача або середній вік працівників заданої спеціальності, або список працівників, прізвища яких починаються на задану літеру.
 8. Ввести інформацію про результати складання іспиту з дис­ципліни програмування студентами деякої групи.Вивести за вказівкою користувача список студентів, що одержали добрі оцінки, або список студентів за алфавітом, що не склали іспит взагалі.
 9. Ввести список студентів з інформацією про їхні оцінки з трьох предметів. За вказівкою користувача вивести список або за зростанням середнього бала успішності, або за спаданням середнього бала.
 10. Ввести список викладачів кафедри з такою інформацією: прізвище та ініціали, стать, посада, назва дисципліни, яку викладає. Вивести за вказівкою користувача або список викладачів-жінок заданої посади, або повідомлення про викладачів- чоловіків.
 11. Ввести список літератури з програмування з такою ін­формацією: прізвища авторів, назва книги та видавнитцва, рік і місце видання. Вивести за вказівкою користувача або повідомлення про літературу, що вийшла у заданому році, або на­зву видань заданих авторів.
 12. Ввести список студентів, які проживають у гуртожит­ку, враховуючи прізвище, ініціали, рік народження, номер гуртожитку і кімнати. Вивести за вказівкою користувача або повідомлення про студентів, які проживають у заданому гурто­житку і народились у заданому році, або прізвища студентів, які проживають у кімнатах із заданим номером у двох заданих гуртожитках.
 13. Ввести інформацію про групу студентів: прізвище та ініціали, місце народження, захоплення, стать. Вивести за вказівкою користувача повідомлення про студенток, які захоплю­ються спортом, або список юнаків, які люблять програмувати та народились у Харкові.
 14. Ввести список, у якому зазначені прізвища, ініціали, адреса та номери телефонів абонентів. Вивести за вказівкою користувача або прізвище абонента за заданою адресою і номе­ром телефону, або повідомлення про абонентів, що мають задане прізвище та ініціали.
 15. Ввести список, який містить прізвище, ініціали і рік на­родження працівників окремого підрозділу. Вивести за вказівкою користувача повідомлення про працівників заданого року народження, або список прізвищ за зростанням року народження.
 16. Ввести розклад занять із зазначенням дня тижня, назви предмета, виду заняття (лекції, практичні, лабораторні) і часу проведення. Вивести за вказівкою користувача дні тижня, коли із заданого предмета проводяться лекції, або повідомлення про заняття в заданий день тижня.
 17. Ввести список літературних джерел з курсів, що чита­ються у поточному семестрі. За вказівкою користувача вивести повідомлення або про літературу з заданої дисципліни, або про назви книг заданого року видання.
 18. Ввести в комп’ютер інформацію про захворювання спів­робітників: прізвище та ініціали, рік народження, захворюван­ня, тривалість хвороби. Вивести за вказівкою користувача або прізвище працівника, який хворів найдовше, або список пра­цівників за зростанням тривалості хвороби.
 19. Ввести список спортсменів, що складається з прізвища, статі, року народження і виду спорту. Вивести за вказівкою користувача список легкоатлетів або список жінок-гімнасток.
 20. Ввести в комп’ютер інформацію про асортимент продо­вольчих товарів в магазині такого змісту: назва магазину, код товару, кількість цього товару, ціна за кілограм. За вказівкою користувача або відсортувати магазини за спаданням оптової ціни заданого товару, або вивести повідомлення, в яких мага­зинах є потрібний товар.
 21. Ввести в комп’ютер таку інформацію про потяги: номер потяга, назву напрямку руху, час прибуття. Вивести за вказів­кою користувача або повідомлення про потяги, що прибувають у заданий час, або про кількість потягів заданого користувачем напрямку руху.
 22. Ввести в комп’ютер інформацію про книги з програму­вання мовоюС++. На екран за вказівкою користувача вивести або повідомлення про книги вітчизняних авторів, або список книг закордонних авторів, розташованих за спаданням кіль­кості сторінок.
 23. Ввести в комп’ютер таку інформацію про автомобілі: прізвище та ініціали власника, модель автомобіля, рік його випуску та потужність. Вивести за вказівкою користувача марки автомобілів, рік випуску та потужність яких співпадають з вве­деними в рядку запиту, або прізвища власників автомобілів за алфавітом з відповідними повідомленнями про їхні автомобілі.
 24. Ввести в комп’ютер інформацію про користувачів бібліотеки: прізвище та ініціали читача, назву кафедри, кількість книг на абонементі. Вивести за вказівкою користувача або повідомлення про читача, що має найбільшою кількість книг, або спи­сок працівників заданої кафедри за зростанням кількості книг.
 25. Ввести інформацію про студентів групи: прізвище та ініціали, середні бали за два семестри. Вивести за вказівкою користувача або повідомлення про студентів, що мають однако­вий середній бал за обидва семестри, або список студентів за спаданням їх середнього бала в другому семестрі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *