Файли

 1. Створити файл і записати в нього список групи із зазна­ченням прізвища студента, статі і віку. Прочитати файл і вивести інформацію про студентів за заданими віком та статтю.
 2. Створити файл, у який записати список студентів із за­значенням прізвища, ініціалів, назви групи, середнього бала, отриманого на сесії, і місця проживання. Вивести всі дані про студентів, середній бал яких не менше чотирьох.
 3. Створити файл, у який записати бібліографічну інформа­цію про прочитані книги: автор, назва книги, рік видання. Прочитати цей файл і вивести назву книг, що видані у заданому ко­ристувачем році видання.
 4. Створити файл, у який записати інформацію про студен­тів групи: прізвище, ініціали, рік народження, стать. Вивести інформацію про студентів, що народились у зазначеному корис­тувачем році.
 5. Створити файл з повідомленнями про прізвища влас­ників автомобілів, марки автомобілів, їх колір та рік випуску. Вивести прізвища власників, що мають автомобіль зазначеного користувачем року випуску, марки та кольору.
 6. Створити файл з такими повідомленнями про виклада­чів: прізвище, ініціали, назва кафедри, назва дисципліни, що викладає. Вивести повідомлення про викладачів з розташуван­ням їх прізвищ у алфавітному порядку.
 7. Записати у файл матрицю М(4,5), прочитати цей файл та вивести максимальні елементи другого рядка та четвертого стовпця матриці.
 8. Створити файл, який містить номери потягів, їх марш­рут та час відправлення. При читанні цього файла вивести повідомлення про маршрут проходження і час відправлення потя­га із заданим користувачем номером.
 9. Створити файл, який містить інформацію про студентів-харків’ян: прізвище, ініціали, середній бал за сесію, номер телефону і адресу. Вивести повідомлення про студентів за зростанням їх бала за сесію.
 10. Створити файл, який містить повідомлення про сту­дентів групи, що мають заборгованість по окремих предметах. При читанні файла вивести прізвища студентів за спаданням кількості заборгованостей.
 11. Записати у файл довільну матрицю, прочитати отрима­ний файл та вивести матрицю, відсортовану за зростанням елементів рядків.
 12. Записати у файл довільну квадратну матрицю, прочита­ти цей файл та вивести елементи матриці, розташовані вище побічної діагоналі.
 13. Записати у файл таку інформацію: прізвище друга, да­ту та рік його народження і номер телефону. Вивести повідомлення про друзів за спаданням їх дати народження.
 14. Записати у файл інформацію про друзів-однокурсників: прізвище, ім’я та номер телефону. Вивести повідомлення згідно з заданим номером телефону.
 15. Записати у файл20 дійсних чисел. Вивести число, за­писане під заданим порядковим номером та повідомлення про кількість таких чисел.
 16. Створити файл, який містить список студентів і їх оцін­ки за результатами екзаменаційної сесії (не менше трьох предметів). Прочитати цей файл і вивести результати сесії заданого студента.
 17. Створити файл, який містить повідомлення про студен­тів (прізвища, ініціали) і результати атестації з програмування. Вивести список неатестованих студентів.
 18. Записати у файл список працівників із зазначенням прі­звища, статі, року народження і спеціальності. Вивести список чоловіків-пенсіонерів.
 19. Записати у файл довільну матрицю, вивести задані ко­ристувачем стовпці матриці, відсортовані за спаданням додатніх елементів.
 20. Записати у файл список спортсменів із зазначенням прі­звища, статі та виду спорту. Вивести список чоловіків-волейболістів.
 21. Створити файл з такою інформацією: прізвища студен­тів потоку, які проживають у гуртожитку,” із зазначенням номерів кімнат та назви групи. Вивести інформацію про студентів, що проживають у кімнаті з заданим номером.
 22. Створити файл, в який записати матрицю заданого роз­міру. При його читанні підрахувати і вивести суму кожного рядка.
 23. Записати у файл таку інформацію виробничого підроз­ділу: прізвище, стать та освіта працівника. Вивести прізвища жінок, які мають вищу освіту.
 24. Записати у файл таку інформацію: прізвище та ініціали працівника підприємства, його посаду та зарплату. Вивести повідомлення про працівників, які мають зарплату меншу, ніж задана користувачем.
 25. Записати у файл одновимірний масив, прочитати цей файл, вивести елементи, розташовані на парних місцях, та суму непарних елементів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *