Довідка

Електронний підручник з дисципліни “Програмування”
для студентів ІІІ курсу спеціальності
“Комп`ютерна інженерія”
Павлоградського коледжу НТУ
“Дніпровська політехніка”

Викладач: Герасимюк Віктор Іванович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма професійно-орієнтованої дисципліни «Програмування» спрямована на засвоєння основ алгоритмізації, побудови схем алгоритмів, вивчення теоретичного і практичного курсу мови програмування високого рівня, системи візуального і об`єктно-орієнтованого програмування.

В разі подальшої підготовки фахівця засвоєні з дисципліни знання мають бути базою для опанування методами взаємодії з усіма рівнями загальної системи “Комп’ютерна інженерія”.

Мета вивчення дисципліни – сформувати необхідні знання по загальним принципам алгоритмізації, мови програмування С++ і середовища об`єктно-орієнтованого програмування C++ Builder.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • базові алгоритмічні конструкції;
  • базові типи даних і операції мови програмування С++;
  • структурні оператори мови програмування С++;
  • способи агрегації базових типів даних;
  • методи декомпозиції програм шляхом розбиття на модулі і об’єкти.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

  • аналізувати технічні вимоги до програми;
  • проектувати алгоритми розв’язку задач;
  • розбивати завдання на окремі об’єкти і функції, що незалежно розробляються;
  • створювати, налагоджувати і тестувати програми на мові програмування С++

Література

Базова
1. Путятін Є.П., Степанов В.П. та ін. Основи програмування мовою С++: Навчальний посібник. – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. – 320 с.
2. Глинський Я. М. С++ Builder: навч. посіб. / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 4-те вид. – Л.: СПД Глинський, 2008. – 190 с.
Допоміжна
3. Шпак З.Я. Програмування мовою С. – Львів: Оріяна – Нова, 2006. – 103 с.: ил.
4. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для ВУЗов. –СПб.:Питер, 2003. –461 с.
5. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. С/С++. Практикум. –СПб.: Питер, 2002. – 204 с.
6. Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. –М.: Бином, 2000. – 1024 с.
7. Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. Учебник: Пер. с англ. – СПб.: ДиаСофтЮП, 2003. –1104 с.
8. Культин Н. Б. С/С++ в задачах и примерах / Н.Б. Культин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 281 с.
9. Страуструп Б. Язык программирования С++, спец. Изд. / Пер. с англ. – СПб: «Издательство БИНОМ» – «Невский Диалект», 2002. – 1099 с., ил.