Категорія «Дані символьного типу»

Файли з даними символьного типу

Розглянемо тепер особливості запису у файл та читання з файла текстової інформації. Для цього можна використову­вати різні компоненти, як розглянуті раніше, так і інші, на­приклад, компонент ListBox, котрий реалізує введення рядка тексту безпосередньо за допомогою клавіатури і спеціального редактора. Вікно цього редактора відкривається, якщо вибрати властивість Items і клацнути мишкою на кнопці з зображенням крапок …

Використання рядків типу AnsiString

У візуальному режимі С++ Builder зазвичай використову­ються рядки типу AnsiString,що визначені у бібліотеці візуальних компонентів (VCL), яка автоматично підключається до програмного модуля користувача. Описувати їх можна, використовуючи службове слово AnsiString, або String (з великої літери). Наприклад, ідентич­ними будуть описи: AnsiString str; та String str;. В описі рядка його можна відразу ініціювати, наприклад: AnsiString str = …

Запитання та завдання

1. Що таке рядки та значення елементів символьного типу? 2. Що являє собою масив символьного типу? 3. Як здійснюється введення символьних даних? 4. Як виконується порівняння даних символьного типу? 5. Наведіть приклад використання операції конкатенації. 6. Як визначити кількість символів у рядку? 7. Які функції мови С++ необхідні для виділення підрядка з рядка? 8. Які функції здійснюють перевірку символів? 9. Як виконується перетворення рядків …

Використання рядків типу string

Раніше розглядалися питання обробки символьних даних мо­ви С++, у тому числі і символьних рядків. Однак в останніх вер­сіях мови С++, починаючи з С++4.5, введена стандартна бібліо­тека шаблонів — Standard Template Library (STL), яка містить клас string з більш потужними засобами обробки рядків. Для підключення цього класу до програми слід записати ди­рективу: #include <string> (без розширення .h) …

Основні функції обробки символьних типів

У ранніх версіях С++ рядки розглядалися як символьні масиви. Для роботи з ними розроблено бібліотеку функцій string.h, що містить ефективні засоби для роботи з рядками. Згодом була розроблена стандартна бібліотека шаблонів Stan­dard TemplateLibrary (STL), яка надає більш потужні засоби, об’єднані в клас string. Але незважаючи на існування цього окремого для рядків класу, символьні масиви, що …

Введення-виведення символьних масивів

Введення рядків можна здійснювати різними способами, найбільш розповсюдженими з яких є: введення шляхом ініціювання при оголошенні символь­них масивів: char st 15] = “Диск”;  char st [  ] = “Диск”;  char *pst = “Диск”;. У цьому випадку двовимірні масиви можна ініціювати по-різ­ному, наприклад, у вигяді: char str [5][20] = {“Петренко И. И. “Головко С. С. “, …

Рядки як символьні масиви

Ефективність мови С++ багато в чому визначається наявністю в ній розвинутих засобів для обробки символьної інформації. У стандартній бібліотеці С++ передбачено багато функцій, що виконують прості дії з символьними даними. Тому ця мова най­краще підходить для системної роботи: написання компіляторів, інтерпретаторів, операційних систем, редакторів тексту тощо. У мові С та в ранніх версіях мови С++ …