Використання рядків типу AnsiString

У візуальному режимі С++ Builder зазвичай використову­ються рядки типу AnsiString,що визначені у бібліотеці візуальних компонентів (VCL), яка автоматично підключається до програмного модуля користувача.

Описувати їх можна, використовуючи службове слово AnsiString, або String (з великої літери). Наприклад, ідентич­ними будуть описи:

AnsiString str;

та

String str;.

В описі рядка його можна відразу ініціювати, наприклад:

AnsiString str = “Это текстовая строка”;.

Для доступу до символів використовуються індекси, під­рахунок яких починається з одиниці, а не з нуля (як у символьних масивах). Наприклад, якщо для вищенаведеного рядка написати str[l], то це буде літера «Э».

Рядки можна об’єднати в масиви, наприклад, у записі

AnsiString s[20];

буде масив з 20 рядків.

Доступ до символів масиву здійснюється за допомогою двох індексів. Перший указує номер рядка в масиві, а другий — номер символа в рядку. Наприклад, s[5][l] — це перший сим­вол у п’ятому рядку.

Для цих рядків визначені операції присвоювання «=», «+=», операція конкатенації(«склеювання») «+» і операції відношен­ня (порівняння): «-=>, «!=», «>», «>=», «<», *<=*>. Порівняння відбувається з урахуванням регістра. При порівнянні двох ряд­ків ця операція здійснюється зліва направо для символів з одна­ковими індексами обох рядків. Порівнюються коди символів. Якщо ці коди виявилися однаковими, то відбувається порівнян­ня наступних двох символів, доки не будуть зафіксовані два сим­воли з різними кодами. Більшим є те слово, код символа якого має більше значення. Коди символів збільшуються в міру віддалення символа від початку алфавіту, наприклад, у стандартахANSI. Заголовні латинські літери від А до Z мають коди від 65 до 90, рядкові — від 97 до122. Російські заголовні літери ма­ють коди від А до Я 192-223, а рядкові — від 224 до 255.      Тому при порівнянні слів «Стол» і «Стул» буде більше слово «Стул», тому що перші дві пари літер у них однакові, а в третій парі код літери «у» = 243 більше коду літери «о» = 238.

Тип AnsiString використовується в багатьох властивостях компонентів C++Builder,наприклад, Text, Caption тощо.

Для роботи з цими рядками визначено низку функцій. Ос­новні з них такі:

 • int st.Lengbt() — повертає число символів у рядку st;
 • bool st.IsEmptyO — повертає «true», якщо рядок st по­рожній;
 • st.SetLenght(n) — усікає рядок st до п символів;
 • st.Insert(str,k) — вставляє в рядок st підрядок str, почи­наючи з позиції kрядка st;
 • st.Delete(k,n) — видаляє з рядка st п символів, починаю­чи з k позиції;
 • int st.Pos(str) — повертає індекс першого символа пер­шого входження підрядка str у рядок st;
 • st.SubString(k,n) — повертає підрядок рядка st, що по­чинається ізсимвола в позиції k і містить п символів;
 • st.c_str() — перетворює рядок st до символьного масиву типу char;
 • st.trim() — відкидає в рядку st усі початкові і кінцеві проміжки;
 • bool st.IsDelimiter(dl,i) — повертає true, якщо символ з індексом і збігся з одним із символів-роздільників, зазна­чених у рядку dl типу AnsiString;
 • Int st.LastDelimiter(dl) — повертає індекс останнього символа рядка st,що збігся з одним із символів рядка-роздільників dl. У цій функції рядок dl типуAnsiString являє собою набір символів-роздільників, на які реагує ця функція. Напри­клад, якщо введемо рядок st = “c:\\filename.txt” і напишемо функцію int і= st.LastDelimiter(“\\.:”);, то результатом буде і = = 12. Тут рядок dlпредставлено своїм значенням. Символи, за­значені в dl, — це символи, які користувач визначив як символи-роздільники. Функція видала такий результат (і= 12) тому, що останнім символом у слові st, який збігається хоча б з одним символом-роздільником, є крапка. Вона в слові st має індекс, рівний 12 (‘W — це один символ). Функцію IsDelimiter() зручно використовувати для розбиття тексту на лексеми, наприклад, на слова.

Наведемо приклади використання деяких з цих функцій.

Приклад 14.1. Ввести речення, розбити його на слова і вивести таке повідомлення:

—    порядковий номер слова;

—    саме слово;

—    кількість символів у кожному слові.

Речення ввести за допомогою компонентів Edit, а виведення ре­зультатів виконання програми здійснити за допомогою компонента Меmо. Розбиття текста на слова реалізовати функцією IsDelimiter().

Форми, програмний код та результат розв’язання задачі мають вигляд:

//-----------------------------------------------------------------------------

void_ fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)

{

AnsiString str, s1, st;

int i, k=0;

str = Edit1->Text; Memo1->Lines->Clear();

for (і = 1; і < str.Length(); i++)

if (!str.IsDelimiter(" ,.!", i))

s1 = sl+str[i];

else

{

k++;

st = IntToStr(k)+". слово " + ""+s1 + "" + " содержит " +IntToStr(s1.Length())+" символов\n";

Memo1->Lines->Add(st);

s1 = "";

}

 

Приклад 14.2. У введеному реченні виправити помилку, замінивши частину слів. Для цього використати рядкові функції Length(), Pos(), Delete(), Insert().

Введення помилкового речення здійснити з використанням компонента Label, а виведення виправленого речення реалізу­вати компонентом Edit.

Форма і програмний код додатка мають такий вигляд:

//--------------------------------------------------------------------

void        fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)

{

AnsiString s1=Label1->Caption;

s2 = "и был октябрь";

s3 = "стоял ноябрь ";

int k = s1.Pos(s2);

if(k)

{ s1.De!ete( k, s2.Length());

s1.Insert(s3, k+1);

Edit1->Text = s1;

}

else

Edit1->Text="Строки ошибки нет!";

}

 

Приклад 14.3. Розв’язати попередній приклад (приклад 14.2) за допомогою функціїSubString().

Форма і програмний код реалізації мають вигляд:

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------

void_ fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)

{

AnsiString s1=Label1->Caption;

s2 = "и был октябрь";

int k = s1.Pos(s2);

if(k)

Edit1->Text = s1.SubString(i,k-1) + "стоял ноябрь" + s1.SubString(k +s2.Length(),12);

}

Приклад 14.4. Ввести список прізвищ та вивести його за такими ознаками:

—   за заданим закінченням прізвища;

—   за заданою першою літерою прізвища;

—   для випадку, коли дві попередні ознаки діють одночасно, тобто задається перша літера прізвища і його закінчення.

Для введення списку використано функцію InputBox(), а для введення ознак —компоненти Edit1 і Edit2. Виведення вихідно­го списку і списку прізвищ, що мають задані ознаки, здійснити компонентом Label1.

Перед початком написання програмного коду треба включи­ти заголовний файлDialogs.hpp. Масив прізвищ тут має ім’я sp, закінчення привласнюється змінній okn, st і s— допоміжні рядки, а для введення першого символа прізвища використовується операторAnsiString p=Edit1->text. Програмний код має вигляд:

void_ fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)

{ const n=7;

AnsiString sp[n], st, okn, s;

int i, k, m;

k = okn.Length();

Label6->Caption = "";

for (і = 0; і < n; i++)

{ sp[i]=InputBox("Bвод списка", "Введите "+ IntToStr(і+1)+" фамилию"," ");

Label6->Caption=Label6->Caption+IntToStr(i+1)+ ""+sp[i]+'\n'; }

AnsiString p = Edit1->Text;

okn = Edit2->Text;

k = okn.Length();

m = 0;

Label4->Caption=" ";

for (і = 0; і < n; i++)

{ s = sp[i];

st = sp[i].SubString(sp[i].Length()-k+1,k);

if (p.IsEmpty())

if (st == okn)

{ m++;

Label4->Caption = Label4->Caption+IntToStr(m) +“ ” + sp[i]+ '\n'; }

if (okn.IsEmpty())

{ if (s.SetLength(1) == p)

{ m++;

Label4->Caption=Label4->Caption+IntToStr(m) +" " + sp[i] + '\n'; }

}

else

if ((s.SetLength(1) == p) && (st == okn))

{ m++;

Label4->Caption=Label4->Caption+IntToStr(m) +“" + sp[i] +'\n';

}

}

}

Результати виконання прикладу наведено на формах:

Приклад 14.5. Ввести список прізвищ (рядків) і відсортувати його за алфавітом.

Для введення списку використати функцію InputBox(), для виве­дення вихідного списку— компонент Label, а виведення відсортованого списку здійснити компонентом Меmо. Сортування масиву рядків виконати за допомогою операцій відношення.

Процес сортування при розв’язанні даної задачі здійснено з використанням методу «пухирця», алгоритм якого наведено у прикладі 1.4 (частина І), а варіант програмної реалізації зада­ної задачі представлено у прикладі 6.11 (частина І).

Створена форма і розроблений програмний код мають вигляд:

//------------------------------------------------------------------------------------------

void_ fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)

{

const n=7;

AnsiString spis[n], buf;

int і, k;

Label2->Caption=" ";

for (і = 0; і < n; і++) {

spis[i] = InputBox("Ввод списка","Введите " + IntToStr(i+1) + " фамилию"," ");

LabeI2->Caption = Label2->Caption + IntToStr(i+1) + " " + spis [і] + '\n';

}

//----------------------------------------------------------- сортировка массива фамилий

for (k = 1; k <n; k++)

for (і = 0; і < n-k; i++)

if (spis[i] > spis[i+1])

{

buf=spis[i];

spis[i]=spis[i+1];

spis[i+1]=buf;

}

//-------------------------------------------------------- вывод отсортированного списка

Memo1->Lines->Clear( );

Memo1->lines->Add("Отсортированный список");

for (і = 0; і < n; i++)

Memo1->Lines->Add(IntToStr(i+1) + ". " + spis[i]);

}

З наведених прикладів видно, що застосовуючи властивості рядкових даних, припустимі операції та вбудовані функції, мож­на робити різні перетворення і розв’язувати різноманітні задачі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *