Категорія «Файли»

Файли з даними типу структура

Попередні приклади ілюструють засоби запису та читання файлів даних, що містять або числа, або текстову інформацію. Оскільки дані типу структура можуть складатися з полів різно­го типу, то для роботи з ними доцільно використовувати двій­кові файли, які являють собою послідовність байтів інформації різного призначення. Наприклад, якщо структура описана у вигляді: stuct rab { char fio[20];           // …

Файли з даними символьного типу

Розглянемо тепер особливості запису у файл та читання з файла текстової інформації. Для цього можна використову­вати різні компоненти, як розглянуті раніше, так і інші, на­приклад, компонент ListBox, котрий реалізує введення рядка тексту безпосередньо за допомогою клавіатури і спеціального редактора. Вікно цього редактора відкривається, якщо вибрати властивість Items і клацнути мишкою на кнопці з зображенням крапок …

Запитання та завдання

Що таке файл, чим він відрізняється від масиву? Які операції треба виконувати при роботі з файлом даних? Які існують засоби створення потоків і відкриття файла? Які дані можна записувати у файл? Які функції можна використовувати для організації прямого доступу до даних у файлі? Охарактеризуйте на прикладах порядок створення файла. Переглядів: 1 611

Використання файлів

Приклад 10.1. Створити файл на диску і записати до нього масив чисел. Прочитати цей файл і вивести його компоненти на екран. // Р10_1.СРР — создание файла и запись в него массива #include <iostream.h> #include <fstream.h> #include <conio.h> void main() { int i, mas[5]; //——————————- запись элементов массива в файл: ofstream fout(“massiv.dat”); /* создание потока fout …

Поняття файла

Під час розв’язання задач на комп’ютері часто виникає не­обхідність у використанні даних, які записані на зовнішніх носіях інформації (дисках) і оформлені у вигляді файлів даних. Незалежно від того, які дані містять фай­ли (числа, символи, рядки, масиви, структури тощо), в мо­ві С++ вони трактуються як потоки даних (stream),котрі явля­ють собою послідовність байтів, що зчитуються або записуються. …