Категорія «Лекції»

Unresolved external __fastcall TForm1

Іноді при компіляції проекта виникає наступна помилка: [Linker Error] Unresolved external ‘__fastcall TForm1::FormCreate(System::TObject *)’ referenced from С:\directory1\directory2\UNIT1.OBJ А при кліку на саму форму виводиться повідомлення “Cannot find implementation of method FormCreate” Під час створення проекту виникла помилка в реалізації обробника форми OnCreate. Тому для вирішення проблеми якщо цей обробник не потрібен необхідно видалити заголовок цього …

Запитання та завдання

Для чого створюється файл даних? Які операції треба виконати при створенні та читанні файла даних? Які методи доступу використовуються для роботи з файлами даних? Які компоненти і функції можна використовувати для роботи з файлами даних? Які оператори мови С++ застосовуються при відкритті потоків для роботи з файлами даних? Які функції існують для ініціювання прямого доступу …

Файли з даними типу структура

Попередні приклади ілюструють засоби запису та читання файлів даних, що містять або числа, або текстову інформацію. Оскільки дані типу структура можуть складатися з полів різно­го типу, то для роботи з ними доцільно використовувати двій­кові файли, які являють собою послідовність байтів інформації різного призначення. Наприклад, якщо структура описана у вигляді: stuct rab { char fio[20];           // …

Файли з даними символьного типу

Розглянемо тепер особливості запису у файл та читання з файла текстової інформації. Для цього можна використову­вати різні компоненти, як розглянуті раніше, так і інші, на­приклад, компонент ListBox, котрий реалізує введення рядка тексту безпосередньо за допомогою клавіатури і спеціального редактора. Вікно цього редактора відкривається, якщо вибрати властивість Items і клацнути мишкою на кнопці з зображенням крапок …

Файли з даними типу масиви

Розглянемо на конкретних прикладах — від простого до більш складного — обробку файлів, що містять дані — масиви. Приклад 16.1. Потрібно записати у файл з ім’ям «filel.dat» 10 дійсних чисел, створити з цих чисел масив. Для цього треба кожне число спочатку ввести з клавіатури в оперативну пам’ять комп’ютера, а потім записати його у файл. Для …

Запитання та завдання

Що таке структура? Коли вона використовується? Як створювати тип структура? Як описувати дані типу структура? Як здійснюється доступ до полів структури? Як можна ініціювати поля структури? Чи можна до складу структури включати функції? Які компонети системи С++ Builder використовуються для об­робки даних типу структура? Переглядів: 1 130

Практичне застосування структур

Приклад 15.1. Обробити відомість успішності групи студентів, які здавали в сесію іспити з математики,фізики і програмування, та вивес­ти відомість успішності з зазначенням середнього бала кожного студен­та з усіх предметів, середнього бала з кожного предмета, середнього ба­ла групи з усіх предметів, відмінників, а також за запитом— інформа­ції про студента. Програмну реалізацію частини умов даного завдання на …

Запитання та завдання

Які строкові дані можна використовувати в С++ Builder? У чому полягають принципові відмінності у використанні рядків типу AnsiStringі даних символьного типу Char? Які операції можна використовувати при роботі з рядками ти­пу AnsiString? Як можна одержати доступ до потрібного символа в рядку? Як здійснюється порівняння рядків? Яка функція використовується для виділення з рядка потрібного фрагмента (підрядка)? …

Використання рядків типу AnsiString

У візуальному режимі С++ Builder зазвичай використову­ються рядки типу AnsiString,що визначені у бібліотеці візуальних компонентів (VCL), яка автоматично підключається до програмного модуля користувача. Описувати їх можна, використовуючи службове слово AnsiString, або String (з великої літери). Наприклад, ідентич­ними будуть описи: AnsiString str; та String str;. В описі рядка його можна відразу ініціювати, наприклад: AnsiString str = …

Запитання та завдання

Які методи доступу до елементів одновимірних та багатовимір­них масивів застосовуються у мові С++? Який заголовний файл потрібно підключити при використанні функції (InputBox,ShowMessage тощо) системи Windows? Які незалежні кнопки існують у С++ Builder? За допомогою яких властивостей визначається їхній стан? Які властивості компонента StringGrid використовуються під час роботи з ним? Які параметри потрібно установити для застосовування …