Категорія «Масиви»

Файли з даними типу масиви

Розглянемо на конкретних прикладах — від простого до більш складного — обробку файлів, що містять дані — масиви. Приклад 16.1. Потрібно записати у файл з ім’ям «filel.dat» 10 дійсних чисел, створити з цих чисел масив. Для цього треба кожне число спочатку ввести з клавіатури в оперативну пам’ять комп’ютера, а потім записати його у файл. Для …

Обробка двовимірних масивів

Для введення і виведення двовимірних масивів можна ви­користовувати ті ж компоненти, що і для одновимірних маси­вів. Крім того, для цих потреб зручно використовувати компо­нент StringGrid, який входить до складу сторінки компонентівAdditional і являє собою таблицю рядків. Кількість стовпців і рядків таблиці визначається властивостями Cols[n] і Rows[n], а звернення до комірки таблиці здійснюється з використанням властивостей …

Запитання та завдання

1. Що таке масив та які існують різновиди масивів? 2. Як здійснюється звернення до елементів масивів? 3. Як у С++ реалізується введення-виведення елементів масиву? 4. Охарактеризуйте поняття «покажчик» та наведіть приклади. 5. Які операції дозволені для змінних-покажчиків? 6. Що таке масиви покажчиків та які особливості їх використання? 7. Охарактеризуйте алгоритм сортування за методом «пухирця». 8. …

Динамічні масиви

В основній пам’яті дані можуть зберігатися двома способами пам’ять виділяється або в сегменті стека і залишається закріпленою до завершення виконання конкретної функції, або виділяється в сегменті даних на весь час виконання програми; пам’ять виділяється в міру потреби (динамічне виділення  пам’яті). Слід зазначити, що всі приклади, розглянуті раніше, де­монструють роботу з даними, які зберігаються першим способом. …

Сортування масивів

Сортування масиву — один з найбільш розповсюджених процесів обробки даних. Завдяки йому здійснюється розміщеня об’ектів у визначеному порядку, наприклад, чисел за зростанням або за спаданням їх значень, прізвищ у алфавітному порядку тощо. Існують різні методи сортування, серед них — обмінне сортування (метод «пухирця», «шейкер-сортування), сортування вибором, сортування вставками, швидке сортування, сортування Шелла, пірамідальне сортування, сортування обчисленням …

Масиви покажчиків

Подібно до інших змінних, покажчики можна групувати в масиви, кожен з елементів яких містить адресу рядка масиву да­них у пам’яті. Такий спосіб дозволяє зберігати дані з рваними краями, наприклад, деяку текстову інформацію (див. рис. 6.5) Масив з «рваними» краями схожий на двовимірну таблицю, ряд­ки якої можуть мати різну довжину. Використання масиву по­кажчиків (char *fio[ ]) …

Покажчики та масиви

Покажчики — це змінні, котрі містять адресу пам’яті, роз­поділеної для об’єкта відповідного типу. Усі змін­ні, розглянуті до цього, зберігали якісь значення (дані). Ці дані могли бути різних типів: символьного, цілого, дійсного тощо. При оголошенні змінної-покажчика слід вказати тип даних, адресу яких буде містити змінна, та ім’я покажчика з симво­лом «*». Загальний формат опису покажчика має …

Використання масивів

На практиці часто виникає необхідність в обробці даних у вигляді довільного набору значень, тобто масивів. Масив являє собою кінцеву іменовану послідовність величин од­ного типу, які розрізняються за порядковим номером. Опис ма­сивiв у програмі відрізняється від опису простої змінної наявніс­тю після імені квадратних дужок «[ ]», в яких задається кількість елементів масиву (розмірність). Слід нагадати, що у …