Сортування масивів

Сортування масиву — один з найбільш розповсюджених процесів обробки даних. Завдяки йому здійснюється розміщеня об’ектів у визначеному порядку, наприклад, чисел за зростанням або за спаданням їх значень, прізвищ у алфавітному порядку тощо. Існують різні методи сортування, серед них — обмінне сортування (метод «пухирця», «шейкер-сортування), сортування вибором, сортування вставками, швидке сортування, сортування Шелла, пірамідальне сортування, сортування обчисленням адреси, сортування порозрядним групуванням тощо. Ці методи відрізняються швидкістю отримання результату, складністю і універсальністю.

Розглянемо три методи сортування: обміном, вибором та вставками. Названі методи легко описуються у формі чітких алгоритмiв і передбачають нескладну програмну реалізацію, крім того вони цікаві тим, що моделюють природну поведінку люди­ни, яка здійснює сортування вручну. З іншого боку, вказані ме­тоди не досить ефективні і використовуються у випадках, коли необхідно відсортувати масиви невеликого розміру.

Обмінне сортування проілюструємо простим сортуванням обмiном — методом «пухирця», який здійснюється шляхом перестановки елементів за визначеним правилом. У загальному випадку алгоритм сортування за цим методом наведений у при­кладі 1.4. Розглянемо його більш детально.

Нагадаємо головні складові методу «пухирця»:

  • крок сортування містить перегляд елементів масиву з по­чатку до кінця, при цьому розглядаються пари сусідніх елементів;
  • елементи деякої пари міняються місцями у випадку, коли їх послідовність розташування не відповідає умові сортуван­ня (за зростанням або за спаданням).

Приклад 6.11. Упорядкувати за зростанням методом “пухирця” масив xі (і = 0…n-1), n = 5, що має значення:

x0 = 25; x1 = 37; х2 = 0; х3 = 10; х4 = 2.

Слід зауважити, що жоден метод сортування не досягає результату за один перегляд масиву, для цього застосову­ється, як правило, цикл у циклі.

В алгоритмі сортування за методом «пухирця» (див. рис. 6.6.) з цією метою використано зовнішній цикл (цикл кроків сорту­вання) за параметром k та внутрішній цикл (цикл порівнянь перестановок) за параметром і. Оскільки кількість кроків сорту­вання має бути n-1, то параметр зовнішнього циклу змінюеть­ся від 1 до n-1 включно. На кожному кроці сортування у цик­лі за параметром і відбувається порівняння пар сусідніх елемен­тів та їх перестановка у випадку, коли пара розташована не за зростанням. Параметр і відповідає номеру елемента масиву.

Перший крок сортування (k = 1) здійснюється так:

  • послідовно порівнюються пари сусідніх елементів («25» «37») і, якщо перший елемент більше за другий, вони міняються місцями, тобто на друге місце, як пухирець, «спливае» більший з двох елементів (у даному випадку елементи залишаються на своїх місцях, елемент, що «спливає», виділенні шрифтом):
  • потім другий елемент («37»), більший з двох, порівнюється з третім елементом («0»), і на третє місце «спливає» більший з трьох («37»):
  • далі третій елемент («37») порівнюється з четвертим елементом («10»):
  • перегляд продовжується до кінця масиву, і найбільший елемент «спливе» та займе останнє місце у масиві:


Другий крок сортування (k = 2), у результаті якого «спливає» вправо на передостаннє місце наступний найбільший елемент, дає таке розміщення елементів:

Третій крок сортування (k = 3) дозволяє розташувати наступний за величиною елемент третім справа:

І  далі останній четвертий крок сортування (k = 4) дає результат:

Сортування масивів за методом «пухирця» є найменш ефективним, середня кількість порівнянь дорівнює (n2 – n)/2. Незважаючи на це, метод залишається одним з найпопулярніших завдяки простоті реалізації.

Особливості застосування методу «пухирця»:

  • алгоритми сортування, як за зростанням, так і за спаданням елементів, майже однакові, відрізняються вони тільки знаками порівняння, тобто, наприклад, замість xі > хі+1 слід записати прямо протилежне — xi < хі+1
  • присутність однакових елементів у масиві не додає проблем: у момент порівняння обидва елементи залишаються ні своїх місцях, а потім послідовно зміщуються по ряду та займають своє остаточне місце на сусідніх позиціях.Наведемо другий варіант програмної реалізації прикладу (див. Р6_11_2.СРР), в якому ім’я масиву використано як покажчик на його перший елемент:
/* Рr6_11 _2.СРР — сортировка одномерного массива по возрастанию методом «пузырька» */
//--------------- использование имени массива как указателя
#inchide <iostream.h>
#include <conio.h>
main( )
{ const int n = 5;
  int x[n], i, k;  int а;       /* а — рабочая переменная для перестановки местами двух элементов */
//----------- ввод исходного массива
  for (і = 0; і < n; i++)
   сіn >> *(x+i);
//----------- вывод на экран исходного массива
  cout << "\n massiv х[n] \n";
  for (i = 0; i < n; i++) 
  cout << *(x+i) << " "; 
//------------- сортировка no возрастанию
  for (k = 1; k < n; k++)       // цикл шагов сортировки
    for (і = 0; і < n-k; і++)    /* цикл сравненья элементов и их перестановки */
    if (*(x+i) > *(x+i+1))   
    { а = *(x+i);
     *(x+i) = *(x+i+1);
     *(x+i+1) = a; }
  cout << "\n Result sortirovki massiva " << endl;
  for (i=0; і < n; i++) 
  cout << *(x+i) << " ";
  getch();  
}

Приклад 6.12. Для матриці matr(5,6) знайти суми елементів кожного рядка та записати їх в одновимірний масив. Стриманий масив відсортувати за зростанням методом «пухирця».

// Р6 12.СРР - использование двумерных массивов 
/* занесение сумм элементов строк матрицы в массив и сортировка его по возрастанию методом "пузырька" */
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
  { int matr[5][6], mas[5];      // mas[ ] — массив сумм  строк   
    int і, j, sum, stk;
//--------------------- ввод матрицы matr(5,6)
  cout << "Vvod matr[5][6] \n";
  for (і = 0; і < 5; і++)  
    for (j = 0; j < 6; j++)
    cin >> matr[i][j];
//--------------- формирование массива сумм элементов строк
  for (і = 0; sum = 0; і < 5; і++)  
  { // нахождение суммы элементов строки
    for (j = 0; j < 6; j++)
    sum += matr[i][j];
    mas[i] = sum }       //занесение суммы строки в массив
  cout << "\nMassiv summ el. strok" << endl; 
  for (і = 0; і < 5; i++) 
  cout << mas[i] << " ";
//------------------ сортировка массива сумм по возрастанию
  for (і = 1;   і < 5; і++)           // цикл шагов сортировки 
    for (j = 0; j < 5-і; j++)      // цикл сравнен. и перестан. элем.
    if (mas[j] > mas[j+1])
    { stk = mas[j];          // stk — для перестановки элементов 
      mas[j] = mas[j+1];     
      mas[j+1] = stk; }  
  cout << "\nOtsortirovanniy massiv \n";
  for (i = 0; і < 5; i++) 
  cout << mas[i] << " ";
  getch();            //задержка экрана вывода результата
}

Результати обчислень:
Vvod matr[5][6]
1 6 4 9 3 2
2 8 5 7 3 1
0 7 5 0 3 2
6 3 9 2 9 4
0 4 8 3 9 2
Massiv summ elementov strok 
25 26 21 33 31
Otsortirovanniy massiv
21 25 26 31 33

У програмі використані типові прийоми алгоритмізації – накопичення суми sum та формування робочого масиву masj, що запам’ятовує суми елементів кожного рядка матриці. Застосування цих прийомів докладно пояснене відповідно у прикладі 1.2 та прикладі 1.5. Кількість елементів створеного масиву дорівнює кількості рядків матриці. Для сортування отриманого масиву за зростанням використано сортування методом «пухирця».

Фрагмент лекції професора Девіда Малана із курса CS50 сортування “бульбашкою”

Сортування за методом вибору розглянемо на прикладі.

Приклад 6.13. Упорядкувати за зростанням методом вибору вихiдний масив, що має такі значення:

x0 = 20; x1 = 1; х2 = 30; х3 = 2; х4 = 7, х5 = 5.

Схему алгоритму та програму реалізації даної задачі наведено на рис. 6.7.

Процес сортування за зростанням здійснюється за кроками. Позначимо номер кроку сортування параметром і. На кожному кроці шукається найменший елемент, що міняється місцями з елементом, номер якого збігається з номером кроку і.

Нульовий крок сортування (і = 0):

у процесі розгляду елементів масиву, починаючи з першого, знаходять найменший елемент («1») і розташовують його на місце першого елемента, а перший («20») — на місце мінімального. У результаті найменший елемент масиву потрапляє

на нульову позицію, тобто на перше місце зліва (підкресленi елементи, що переставляються):

  Перший крок сортування (і = 1):

наступний найменший елемент («2»)знаходять у частинi масиву, що починається з першої позиції. Він міняється місцями з другим елементом («20»), тобто другий за значенням елмент («2») розташується на першій позиції, а саме на другому місці зліва:

Другий крок сортування (і = 2):
третій за значенням елемент («5») знайдемо у масиві, починаючи з другої позиції («З0»), та поміняємо його місцем з елементом  масиву, що розташувався на другій позиції:

Подальші кроки сортування дають такі перетворення: третій крок сортування (і = 3):

Четвертий крок сортування (і=4):

У результаті маємо відсортований за зростанням масив:

Загальна кількість дій алгоритму сортування за методом вибору дорівнює (n2/4 + 3*n) операціям.

Фрагмент лекції професора Девіда Малана із курса CS50 сортування вибором

Сортування за методом вставки полягає в тому, що на кожному кроці відбувається вставка елемента у відсортований масив. Розглянемо цей метод на конкретному прикладі.

Приклад 6.14. Упорядкувати за зростанням (за спаданням) методом  вставки масив аі (і = 0…n-1), n = 6, що має такі значення:

a0 = 4; а1 = 13; a2 = -3; а3 = 6; a4 = _8, a5 = 24.

Схему алгоритму та програму реалізації цієї задачі наведено на рис. 6.8.

Сутність алгоритму сортування за методом вставки:

  • якщо j (а0…аj-1) елементів масиву а відсортовані за зрос­танням, а елемент aj має довільне значення, потрібно порівнювати цей елемент по черзі з елементами аj-1, aj-2,…, доки для aj не знайдеться місце у відсортованому масиві. При цьому всі розглянуті елементи aj-1, aj-2 ,…,що будуть за значенням більш ніж aj , мають переміститися на одну позицію вправо;
  • у випадку, коли елемент-вставка aj виявиться більше за значенням , ніж аj-1, елемент aj залишиться на своєму місці. Якщо aj буде менше всіх елементів а0…аj-1, то всі елементи мають бути переміщені на одну позицію вправо, a aj займе місце j = 0. Що при переміщенні вправо не загубити значення елемента-вставки aj, потрібно завчасно зберегти його в робочій змінній (rab)

У програмі параметр і зовнішнього циклу відповідає за номер елемента-вставки, тому на першому кроці (і = 1) вважаємо що відсортований масив, до якого вставляється елемент rab = aj складається тільки з одного елемента, на наступному кроці (і  = 2) маємо відсортований масив з двох елементів, а вставляємо до нього елемент а2 і так далі.

У внутрішньому циклі програми за параметром j відбувається порівняння елемента-вставки rab з елементами відсортованого масиву і переміщення цих елементів вправо, якщо за значенням вони більші, ніж rab. Безпосередньо вставка відбувається у зовнішньому циклі: aj = rab.

З розглянутих методів сортування цей метод — найефективніший, середня кількість операцій приблизно дорівнює n2 / 4. Наведемо ще один варіант (див. Р6_14_2.СРР) програмної реалізації сортування масиву за спаданням елементів з використанням методу вставки, в якій використано покажчики та застосовано цикл while для пошуку мiсця елемента вставки.

//Р6_14_2.СРР — сортировка методом вставки (по убыванию)
//---------------------- использование указателей
#include <iostream.h> 
#include <conio.h>
const int n=6; 
main ( )  
{ int a [n], i, j, rab;
  int *pmas; 
   pmas = a;      // pmas - &a[0];указатель на начало массивам
 cout << "***** Введите 6 элементов массива" << endl;
 for (і = 0; і < n; i++)
   cin >> *pmas++; 
  pmas = a;      //pmas -= n;указатель на начало массивa
  for (і = 1; і < n; і++)
   { rab= *(pmas + і); 
    j = і;      
    while (j > 0 && rab > *(pmas + j-1))    
    { *(pmas + j) = *(pmas + j-1); 
       j-- }      
  *(pmas + j) = rab; }      
  cout << "Отсортированный массив по убыванию" << endl;      
  for (і = 0; і < n; i++) 
  cout << *(pmas + i) << " ";          
 getch();  
}

Результати виконання програми:

Введите 6 элементов массива 
4 12 -3 6 -8 24
Отсортированный массив по убыванию
24 12 6 4 -3 -8

Фрагмент лекції професора Девіда Малана із курса CS50 сортування вибором

Приклад 6.15. З двох впорядкованих за зростанням масивів ai (i = 0...n-1) і bj (j = 0…m-1) сформувати третій, також впорядкований, масив без додаткового сортування (n = 8, m = 12).

Алгоритм злиття двох відсортованих масивів (див. рис. 6.9) починається з порівняння перших елементів відповідних масивiв а і b. За лічильником і будемо вибирати елементи з масиву а, за лічильником  j — з масиву b, а за параметром  k — заносити елементи до масиву с. У масив с заноситься менший з елементів, що порівнюються, а далі в порівнянні бере участь наступний елемент того масиву, елемент якого вже записаний до с. Ця процедура повторюється, доки один з масивів не закiнчиться. Наприкінці слід тільки переписати до масиву с всі елементи іншого масиву, що залишилися.

/* Р6_15.СРРиз двух массивов, отсортированных по возрастанию, сформировать третий */
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
const int n=8, m=12;
void main()
{ int a[n], b[m], c[n+m];
  int i, j, k, 1;
//--------------- ввод двух отсортированных массивов
cout << "Vvedite 2 otsortirovanih massiva" << endl;
  for (i = 0; і < n; i++) 
  cin >> a[i];
  for (j = 0; j < m; j++)  
  cin >> b[j];
//------------------- слияние массивов a и b в массив с
 for (і = 0, j = 0, к = 0; і < n && j < m; k++)  
  if (a[i] < b[j]) c[k] = a[i++];  
  else c[k] = b[j++];  
  if (i = = n)    
  for (l = k; l < n+m; l++) 
  c[l] = b[j++];  
  else 
  for (l = k; l < n+m; l++) 
  c[l] = a[i++];
//-------------- вывод полученного массива с
  cout << "Rezult — massiv c" << endl;
  for (і = 0; і < n+m; i++) 
  cout << c[i] << " ";
  getch();
}

Результати обчислень:
Vvedite 2 otsortirovanih massiva
1 4 11 17 33 54 60 62
1 5 9 14 15 19 20 23 44 48 72 80
Rezult — massiv c
1 2 4 5 9 11 14 15 17 19 20 23 33 44 48 54 60 62 72 80
Ефективний метод сортування великих масивів — швидке cортування — розглянутий у підрозділі «Рекурсивні функції»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *