Категорія «Дані та операції»

Запитання та завдання

1. Які основні та складені типи даних має мова С++? 2. Що таке змінна і як здійснюється її опис та визначення? 3. Що таке «область дії ідентифікатора» та «клас пам’яті»? 4. Які константи налічує С++? Охарактеризуйте їх застосування. 5. Що таке пріоритет операції? Наведіть приклади арифметичниx та логічних операцій. 6. Які операції присвоювання та операції …

Операції

Для здійснення маніпуляцій з даними мова C++ застосовує широкий набір операцій (див. табл. 3.4), що виконують форму­вання і, відповідно, подальше обчислення виразів. Вирази міс­тять одну або декілька операцій, об’єкти яких називають опе­рандами. Операції являють собою деяку дію, що виконується над одним (унарна) або декількома (бінарна, триарна) операн­дами , і мають позначення (наприклад, операція перевір­ки на …

Константи

Константи являють собою фіксовані значення, що не мо­жуть змінюватися впродовж виконання всієї програми. Спосіб визначення кожної константи залежить від її типу. Константи мови С++ слід поділяти на літеральні та типізовані. Літеральна константа— це лексема, що являє собою зо­браження фіксованого числового, рядкового або символьного значення. Такі константи бувають цілі, дійсні, символьні та рядкові(табл. 3.2). Таблиця 3.2   …

Змінні

Кожна програма потребує виконання різноманітних обчислень, для здійснення яких використовуються вирази, що складаються з операндів, знаків операцій і дужок. Операнди задають дані для обчислень, а операції задають дії, які необ­хiдно виконати над цими даними. Операнд є, у свою чергу, виразом, що в окремому випадку може бути константою або змінною. Змінна — це іменована область пам’яті, …

Типи даних

Обробка даних різного типу є головною метою будь-якої програми. Кожне з даних характеризується класом пам’яті, ім’ям, типом і значенням. Імена дозволяють ідентифікувати дані, тобто відрізняти їх між собою. Програміст обирає тип кожної величини, що використовується для подання реальних об’єктів. Тип задає множину можливих значень даних і способи їх зберігання, перетворення та використання. Обов’язкове оголошення типу …