Практичне застосування структур

Приклад 15.1. Обробити відомість успішності групи студентів, які здавали в сесію іспити з математики,фізики і програмування, та вивес­ти відомість успішності з зазначенням середнього бала кожного студен­та з усіх предметів, середнього бала з кожного предмета, середнього ба­ла групи з усіх предметів, відмінників, а також за запитом— інформа­ції про студента.

Програмну реалізацію частини умов даного завдання на С++ наведено у прикладі 8.1(частина І).

Для розв’язання задачі в системі С++ Builder спочатку не­обхідно описати структуру, наприклад, таким чином:

struct stud

{ AnsiString fam;

int mat,fiz,prg;

float sb;

float sf( )

{ float s = (mat + fiz+prg)/3.0;  return s; }

} ved[5];

де stud — ім’я типу структура;

fam — прізвище студента;

mat, fiz, prg — оцінки з математики, фізики, програмування;

sb — середній бал;

sf( ) — функція-метод для обчислення значення середнього бала;

ved — ім’я масиву типу структура, що обробляється.

Розташуємо на формі такі компоненти:

 • Label1 — для виведення заголовка «Ведомость успевае­мости»;
 • Label2 — для виведення заголовка «Средний балл группы»;
 • Label3 — для виведення заголовка «Отличники»;
 • Label4 — для виведення прізвищ відмінників;
 • Label5 — для підказки «Введите фамилию студента»;
 • Edit1 — для введення прізвища студента і виведення його успішності;
 • StringGrid — для введення даних і для виведення відо­мості успішності;
 • Button1 — для створення відомості (для створення події «Создать»);
 • BitBtn1 — для закриття додатка;
 • BitBtn2 — для підтвердження введення прізвища сту­дента.

Форма і програмний код мають такий вигляд:

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include <Dialogs.hpp>

#include "UnStruct_1.h"

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

struct Tstud               //--------------- описание структуры

{ AnsiString fam;

int mat, fiz, prg;

float sb;

float sf()                 // функция для вычисления среднего балла

{ float s = (mat+fiz+prg)/3.0;

return s; } } ved[30];

int i, k, kol;                //описание глобалышх переменных

//----------------------------------------------------------------------------------------------

Void_fastcall TForm1: :TForm1 (TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------- заполнение заголовка таблицы

void_ fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

{ Tb->Cells[0][0]="N";

Тb->Сеlls[1][0]="ФИО";

Tb->Cells[2] [0]="Математ.";

Tb->Cells [3] [0]=" Физика ";

Tb->Cells[4][0]="Прогр.";

Тb->Сеlls[5][0]="Ср.балл";

}

//------------------------------------------------------------------------

void_ fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

float sbp, sbg;

AnsiString str=InputBox("Ведомость успеваемости", "Введите кол-во студентов"," ");

kol=StrToInt(str);

/* создание массива структур, здесь данные из таблицы переносятся в массив типа структура */

for (і = 0; і < kol; i++) {

ved[i].fam = Tb->Cells[l][i+1];

ved[i].mat = StrToInt(Tb->Cells[2][i+1]);

ved[i].fiz = StrToInt(Tb->Cells[3] [i+1]);

ved[i].prg = StrToInt(Tb->Cells[4][i+1]);

ved[i].sb = ved[i].sf();       // вызов функции sf()

Tb->Cells[5][i+l]=FloatToStrF(ved[i].sb,ffFixed,4,2);

}

//------------------------ подсчет ср. балла по каждому предмету

Tb->Cells[1][kol+1] = " Ср.балл по предметам";

sbg = 0;          //sbg — для подсчёта среднего балла группы

for (k = 2; k <= 4; k++)

{ sbp=0;                               // средний балл по предмету

for (і = 1; і <= kol; i++)

sbp += StrToFloat(Tb->Cells[k][i]);

Tb->Cells [k] [kol+1]=FloatToStrF( sbp/kol,ffFixed,5,2);

sbg += sbp/kol;                  //средний балл группы

}

Labe12->Саption="Ср.балл группы="+ FloatToStrF ( sbg/3 .ffFixed ,5,2 );

//----------------------- определение и вывод фамилий отличников

Label4->Caption=" ";

k=0;

for (і = 0; і < kol; і++)

//---------------------------------------- определение отличников

if (ved[i].mat==5 && ved[i].fiz==5 && ved[i].prg==5)

{ k++;

Label4->Caption=LabeI4->Caption+IntToStr(k)+ ". "+ved[i].fam+'\n'; } //вывод отличников

Edit1->SetFocus();             //передача фокуса компоненте Edit

}

//---------------------- вывод оценок студента заданной фамилии

void_ fastcall TForm1::BitBtn2Click(TObject *Sender)

{ for (і = 1; і <= kol; i++) if (Tb->Cells[1][i]==Edit1->Text) //поиск заданной фамилии

Edit1->Text=Tb->Cells[1][i] + ": Математ.-"+Тb->Сеlls[2][і]+ " Физика-" + Tb>Cells[3][i] + " npoгp.-"+Tb->Cells[4][i];

}

Головним компонентом тут є таблиця рядків, тобто компо­нент StringGrid. Він досить зручний для введення даних ти­пу структура, а також для відображення кінцевого результату. При розміщенні цього компонента на формі бажано в Object Inspector задати такі значення його властивостям:

 • Name = Tb; — ім’я таблиці;
 • RowCount = 7; — кількість рядків;
 • ColCount = 6; — кількість стовпців;
 • FixedRows = 1; — кількість фіксованих (заголовних) рядків;
 • FixedCols=0; — кількість фіксованих (заголовних) стовпців;
 • DefaultRowHigh = 15; — висота рядків;
 • DefaultColWidth = 25; — ширина стовпців;
 • GridLineWidth = 1; — товщина ліній.

Крім того, у властивості Option треба установити такі зна­чення параметрів:

 • goEditing = true; — для ручного редагування таблиці;
 • goTab = true; — для переходу по комірках за допомогою клавіші Tab;
 • AlwaysShowEditor = true; — відображати редагування.

Для того, щоб мати можливість остаточно установити роз­міри рядків і колонок за допомогою мишки, треба присвоїти властивостям значення:

 • GoRowSizing = true;
 • GoColSizing = true;.

Після установки зазначених властивостей необхідно записа­ти додаток на диск, створити оброблювач Form Created() для введення заголовків таблиці шляхом подвійного клацання ми­шею на формі і написати програмний код першого оброблюва­ча. На зображенні форми видно кількість та призначення всіх рядків і стовпців таблиці. Заповнення таблиці здійснюється піс­ля запуску програми на виконання шляхом прямого введення інформації (прізвищ студентів і їхніх оцінок) у відповідних ко­мірках. Стовпець«Ср. балл» і рядок «Ср. по предметам» зали­шаються порожніми. Вони заповнюються за допомогою програм­них засобів після відповідних обчислень, що виконуються при натисканні кнопки «Создать». При цьому здійснюється також виведення прізвищ відмінників навчання.

Для виведення даних щодо успішності окремого студента треба в полі компонентаEdit1 з написом «Фамилия студента» написати прізвище студента і натиснути кнопку«Yes».

Кнопка «Close» припиняє роботу і закриває вікна додатка.

Таким чином, компонент StringGrid служить у даному при­кладі як для введення даних, так і для виведення результатів їхньої обробки.

Слід дати пояснення щодо написання програмного коду до­датка. Програмний код даного додатка складається з чотирьох оброблювачів подій. Перший з них — FormCreate— служить Для заповнення фіксованого рядка таблиці, що містить заголов­ки стовпців.

Ця подія виникає першою при запуску програми до натис­кання кнопки «Створити», завдяки чому до моменту заповнені ня таблиці даними (прізвища, оцінки) заголовки її колонок вже одержують свої значення відповідно до програмного коду»

Під час програмування цього оброблювача, як і інших, тре­ба пам’ятати, що комірки (клітки) — це елементи масиву Cells, які є об’єктом таблиці. Вони починають індексуватися з нульових індексів (Cells [0],[0]), причому першим індек­сом у цьому масиві є номер стовпця, а другий — номер рядка. Поточні значення в таблиці заповнюються після запуску програми на виконання.

У даній програмі, щоб не писати StringGrid->Cells[ ][ ], іме­ні таблиці присвоєне ім’яТb. Це здійснюється шляхом вико­ристання властивісті Name у редакторі Object Inspector.

Другий оброблювач — Button1Click( ) — організує вико­нання основних операцій з використанням даних, записаних до таблиці. У ньому за допомогою функції InputBox( )здійс­нюється введення кількості студентів у групі, а в циклі for (…) заповнюється масивVed, елементи якого є структурами. Цей масив, як і сама структура, а також змінні і, k,kol, описано в розділі глобальних даних після інструкції TForm1 *Form1; у заголовку програмного коду, оскільки вони мають бути доступними у всіх оброблювачах.

Структура, що розглядається, містить не тільки поля, але й функцію sf() підрахунку середнього бала студента. Ця функ­ція застосовується в оброблювачі Button1Click( ) при заповненні стовпця «Ср.балл» за допомогою операторів:

ved [i].sb = ved [i].sf( );

Tb->Cells[5][i+1] = FloatToStrF(ved [i].cb, ffFixed, 4,2);.

Слід зауважити, що для підрахунку середнього бала spb з предметів використовуються не елементи масиву ved, а ко­мірки таблиці, а для визначення відмінників — елементи маси­ву, тобто користувач сам вирішує, що йому зручніше застосову­вати в кожному конкретному випадку.

Третій оброблювач служить для закриття додатка, а в чет­вертому — обробляється подія, що породжується кнопкою «Yes» і служить для виведення всіх оцінок студента, прізвище якого, виведене у вікні Edit.

Використання компонента StringGrid не завжди є оптималь­ним розв’язанням питання обробки даних типу структура.

Приклад 15.2. Ввести в пам’ять комп’ютера список абонентів те­лефону і вивести за завданням або весь цей список, або номер телефо­ну заданого абонента та прізвище.

Для введення списку використати функції InputBox(), для виве­дення списку —компонент Меmо, а для введення прізвища заданого абонента і виведення номера його телефону — компонент Edit.

Розмістимо на формі наступні компоненти:

 • Label — для виведення заголовка «Введите фамилию», якщо треба довідатися номер телефону абонента;
 • Edit — для введення прізвища абонента і виведення но­мера його телефону;
 • Меmо — для виведення списку абонентів цей компонент спочатку невидимий;
 • дві кнопки-перемикачі RadioButton з іменами Rbl і Rb2 та написами відповідно — «Вывод телефона» і «Вывод списка»;
 • кнопки Button1 і Button2 для створення подій «Ввод данных»і«Выполнить»;
 • кнопка BitBtn — з написом «Close» для виходу з роботи додатка.

Вигляд робочої форми з результатами роботи і програмний код додатка наведено нижче:


У цьому додатку тип структури з ім’ям abonent і масив цього типу sp[n], а також змінна і та константа n описані як гло­бальні змінні, котрі повинні бути доступними у всіх оброблюва­чах додатка.

Перший оброблювач служить для реалізації події, що поро­джена кнопкою Button1 з написом «Ввод». Він містить цикл, що повторюється n разів і за допомогою функціїInputBox( ) здійснює введення прізвища абонента, а потім номер його телефону.

Другий оброблювач події служить для реалізації заданого виду роботи, що визначається за допомогою властивості Checked кнопок Rbl і Rb2. Якщо виконується умова Rbl->Checked (ввімкнена кнопка Rbl — «Вывод телефона»), то здійснюється підготовка компонента Edit1 для введення прізвища. При цьому на формі з’являється цей компонент і підказка, записана в ком­поненті Label1«Введите фамилию», завдяки присвоєнню властивості Visible цих компонентів значення «true». До цього ці компоненти не були видимі, оскільки при їхньому розміщен­ні на формі властивості Visible було присвоєне значення «false». Крім цього, компоненту Edit1 передається фокус.

Після введення прізвища в поле Edit1 і натискання клавіші Enter включається третій оброблювач KeyDown. У ньому роз­пізнається момент натискання цієї клавіші, після чого виконується цикл, у якому послідовно порівнюються прізвища раніше введених абонентів із прізвищем, введеним у поле Edit1. Коли вони будуть рівні, в поле Edit1 буде виведене прізвище потріб­ного абонента і його телефон. Якщо в списку такого прізвища не виявиться, буде виведено: «фамилии нет».

У випадку виконання умови Rb2->Checked (натиснута кнопка Rb2 — «Вывод списка») стане видимим поле виведення ком­понента Memo1, оскільки його властивостіVisible присвоюється значення «true», і в цьому компоненті виведуться прізвища всіх абонентів та їх телефони.

Радіокнопки Rbl і Rb2 мають таку властивість: коли одна з них вмикається — інша вимикається.

Таким чином, вибір компонентів при розв’язанні задач з використанням даних типу структура залежить від умови задачі і від можливостей користувача.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *