Категорія «Основні поняття алгоритмізації»

Запитання та завдання

1. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розв’язання задач на комп’ютері. 2. Що таке алгоритм? У чому полягає суть побудови алгоритмів? 3. Поясніть важливість тестування програми під час її налагодження. 4. Назвіть та охарактеризуйте основні властивості алгоритмів. 5. У чому полягають особливості схематичного зображення алгоритму? 6. Назвіть та охарактеризуйте три базові структури алгоритмів. 7. Поясніть на …

Приклади найпростіших типових алгоритмів

Розглянемо деякі типові прийоми алгоритмізації, які на практиці використовуються або у вигляді окремих алгоритмів, або входять до складу більш складних алгоритмів. При цьому слід мати на увазі, що та ж сама задача може бути розв’язана різними способами. Основними методами побудови алгоритмів є розробка розгалужених алгоритмів, організація простих і вкладених циклів, обчислення суми, добутку, кількості, обробка …

Поняття алгоритму

Алгоритм є фундаментальним поняттям інформатики. Відомий середньоазіатський мудрець, вчений, філософ і математик Мухаммед бен Муса аль-Хорезмі у IX ст. детально розробив правила чотирьох арифметичних дій (їх можна назвати алгоритмами арифметичних дій). При перекладі його наукових трактатів вперше з’явився термін «алгоритм» (аль-Хорезмі — Algorithmi). Алгоритм — це наперед заданий чітки опис скінченної послідовності вказівок, виконання яких …

Етапи розв’язування задач на комп’ютері

Незважаючи на рiзноманiтнiсть програм, у самому процесi iх створення можно знайти щось узагальнююче. Розглянемо основнi етапи пiдготовки та розв’язання задач за допомогою комп’ютера. Постановка задачі. Розв’язання будь-якої задачі починається з її постановки, викладеної мовою чітко визначених математичних понять. При цьому слід добре уявити суть поставленої задачі, необхідні початкові дані та інформацію, що вважається результатами розв’язання. …