Категорія «Лекції»

Використання файлів

Приклад 10.1. Створити файл на диску і записати до нього масив чисел. Прочитати цей файл і вивести його компоненти на екран. // Р10_1.СРР — создание файла и запись в него массива #include <iostream.h> #include <fstream.h> #include <conio.h> void main() { int i, mas[5]; //——————————- запись элементов массива в файл: ofstream fout(“massiv.dat”); /* создание потока fout …

Поняття файла

Під час розв’язання задач на комп’ютері часто виникає не­обхідність у використанні даних, які записані на зовнішніх носіях інформації (дисках) і оформлені у вигляді файлів даних. Незалежно від того, які дані містять фай­ли (числа, символи, рядки, масиви, структури тощо), в мо­ві С++ вони трактуються як потоки даних (stream),котрі явля­ють собою послідовність байтів, що зчитуються або записуються. …

Запитання та завдання

Що таке функція, яка її структура? Які існують способи передачі параметрів і повернення результату обчислень функції? Наведіть приклади передачі параметрів у функцію за значенням, за посиланням і за покажчиком? Що таке локальні і глобальні змінні? Як використовувати покажчики на функцію? Охарактеризуйте особливості використання масивів як аргумен­тів функції? Що таке перевантаження функцій? Що таке шаблон функції? …

Рекурсивні функції

Мова С++ підтримує можливість звернення функції самої до себе — рекурсію.Розрізняють пряму і непряму рекурсії. Функція називається прямо рекурсивною, якщо містить у своє­му тілі виклик самої себе. Якщо ж функція викликає іншу функцію, що у свою чергу викликає першу, то така функція називається непрямо рекурсивною.Рекурсивні функції найчастіше використовуються для компактної реалізації рекурсивних алгоритмів. Класичні приклади …

Перевантаження і шаблони функцій

Мова С++ надає можливість використовувати однакові іме­на для декількох функцій. Звичайно різні функції мають різні імена, але інколи виникає потреба у тому, щоб одна функція виконувала схожі дії над об’єктами різних типів. У цьому випадку є сенс визначити декілька функцій з однаковим іменем, але різним тілом. Такі функції повинні мати набори аргумен­тів, які відрізняються, для …

Функції як параметр значень

Інколи доводиться у списку формальних аргументів (параметрів) функції використовувати інші функції. Така ситуація має місце, коли при звертанні до деякої функції, треба викли­кати іншу функцію. Параметр-функція записується у вигляді прототипу, тобто вказується тип функції, її ім’я і в дужках — перелік типів фор­мальних аргументів або типів та імен формальних аргументів. Приклад 9.9. Скласти програму з …

Покажчики на функцію

Синтаксис мови С++ дозволяє використовувати покажчик на функцію. Як відомо, ім’я будь-якої функції являє собою покажчик-константу, що дорівнює адресі початку входження у функцію, тобто адресі її першої машинної команди. Крім констант, можна також описувати покажчики-змінні на функцію у вигляді: type (*name) (список аргументів); де type — тип значення, що повертається функцією;*name — ім’я змінної-покажчика на …

Масиви як параметри функцій

Аргументами (параметрами) функцій можуть бути не тіль­ки змінні, але й масиви. У цьому випадку можна використову­вати як масиви фіксованого розміру, так і невизначеного (ма­сиви змінної довжини). При застосуванні масивів фіксованої довжини в заголовку функції в списку формальних аргументів указується тип масиву і його розмір, наприклад: void sort (int mas[30]); Якщо описується функція з масивом змінної довжини, …

Поняття функції

Функція — це іменована логічно завершена сукупність ого­лошень і операторів, призначених для виконання певної задачі [1, 4-8, 12-14,18, 20]. Програма мовою С++ містить одну або декілька функцій, кожна з яких повинна бути оголошена та визначена до її пер­шого використання. Оголошення функції (прототип, заголовок) задає ім’я функції, тип значення, що повертає функція (якщо воно є), а …

Запитання та завдання

1. Як описуються дані типу структура? Наведіть приклади вико­ристання структур. 2. Які типи полів може містити структура? 3. Поясніть призначення функцій обробки полів. 4. Які існують способи ініціювання полів структури? 5. Що таке «вкладеність» структур? 6. Як здійснюється робота з типом struct з використанням по­кажчиків? 7. Як реалізується доступ до елементів масиву типу структура? Переглядів: 1 789