Категорія «Лекції»

Обробка двовимірних масивів

Для введення і виведення двовимірних масивів можна ви­користовувати ті ж компоненти, що і для одновимірних маси­вів. Крім того, для цих потреб зручно використовувати компо­нент StringGrid, який входить до складу сторінки компонентівAdditional і являє собою таблицю рядків. Кількість стовпців і рядків таблиці визначається властивостями Cols[n] і Rows[n], а звернення до комірки таблиці здійснюється з використанням властивостей …

Обробка одновимірних масивів

Ознайомимося з особливостями обробки масивів та метода­ми введення-виведення цих даних у середовищі С++ Builder. Значення елементів масивів у цій системі треба вводити за до­помогою вікон введення [2, 4-8,12-14,19, 20]. Розглянемо введення елементів масиву шляхом багатора­зового використання вікна компонента Edit. Приклад 13.1. Обчислити функцію y=axі2-sinx1, якщо її елементи розташовані в масиві та мають значення: Х0 = …

Запитання та завдання

Охарактеризуйте принципову відмінність візуального програ­мування від консольного. Назвіть основні елементи головного вікна системи С++ Builder. Як змінити властивості вікна форми? Які компоненти найчастіше використовуються для організації введення і виведення даних? Як задавати цим компонентам потрібні властивості? Що таке вікно коду програми, і як здійснювати перехід від вік­на форми до вікна коду і назад? Що таке …

Використання компонентів введення-виведення

Раніше було розглянуто розв’язання прикладу, в якому компоненти Label і Editвикористовувалися для введення однієї змінної. Якщо в задачі виникає потреба введення багатьох зна­чень змінних і для кожної з них призначаються окремі компо­ненти, то вікно форми виявиться перевантаженим і менш зручним у застосуванні. Цього можна уникнути, багаторазово використовуючи одне вікно введення з відповідною підказкою для різних …

Консольний режим середовища C++ Builder

У системі С++ Builder існує можливість розв’язання задач без використання візуальних засобів. Такий режим називаєть­ся консольним і реалізується шляхом імітації роботи в системі MS DOS. Слід зауважити, що кодування російських літер, тоб­то кирилиці, у MS DOS інше (стандарт ASCII), ніж у системі Windows (стандарт ANSI). Враховуючи це, всі повідомлення краще записувати латинськими літерами. Розглянемо методику …

Особливості роботи в середовищі C++ Builder

Система об’єктно-орієнтованого програмування С++ Builder виробництва корпораціїBorland призначена для операційних систем Windows 9х—ХР. Вона функціонує під керуванням ОС типу Microsoft Windows. Інтегроване середовище С++ Builder цілком підтримує стандарт мови С++, завдяки чому існує можливість створення за допомогою цієї системи програмування модулів і бібліотек, що застосовуються в інших засобах розробки. Структура класів, створених мовою С++ системи …

Запитання та завдання

Які особливості використання ООП? Що таке інкапсуляція, для чого вона використовується? Охарактеризуйте поняття «успадкування». Що таке поліморфізм, поліморфні та віртуальні функції? Для чого використовуються конструктори і деструктори? Охарактеризуйте правила запису функцій-членів класів. Переглядів: 1 050

Використання класів

Наведемо програму, яка ілюструє принцип наслідування класів. Приклад 11.5. Обчислити площу круга та поверхню циліндра, як­що задано радіус круга і висоту циліндра. // Р11_5.СРР — наследование классов #include<iostream.h> #include<math.h> #include <conio.h> #define pi M_PI inline float sqr(float x) { return x*x; } class Circle           //—————- базовый класс { protected: float r; public: Circle(float rVal=0) { …

Поняття класу

Клас являє собою абстрактний тип даних, що визначається користувачем і являє собою модель реального об’єкта у вигляді даних та функцій для роботи з ними. Оголошення класу має таку форму: class сім’я класу> : список класів-батьків> { public:             // доступно всем <дані, методи, властивості, події> protected: // доступно только потомкам <дані, методи, властивості, події> private:   // …

Запитання та завдання

Що таке файл, чим він відрізняється від масиву? Які операції треба виконувати при роботі з файлом даних? Які існують засоби створення потоків і відкриття файла? Які дані можна записувати у файл? Які функції можна використовувати для організації прямого доступу до даних у файлі? Охарактеризуйте на прикладах порядок створення файла. Переглядів: 1 222