Середовище програмування С++ Builder

Лабораторна робота №16.

«Середовище програмування С++ Builder»

Мета: ознайомитися з середовищем мови програмування С++ Builder, отримати практичні навики роботи з середовищем візуальної розробки програм.

Обладнання: ПК.

Програмне забезпечення: Середовище С++ Builder.

Завдання

 1. Завантажити середовище програмування С++ Builder

Основні складові частини системи С++ Builder.

Задача 1. Обчислити значення функції у = ах2 – sinx, якщо х є [-1; 2]; hx = 0,5 при довільному значенні змінної а.

Далі наводиться детальний опис виконання дій для створення проекту.

За необхідності можна змінити заголовок вікна форми Form1 на більш змістовний, наприклад, «Задача №1». Для цього слід форму зробити активною, клацнувши на будь-якому її місці мишкою, і у вікні Object Inspector у властивості Caption слово Form1 замінити на запис «Задача №1».

Для введення значень змінної а на формі розмістимо ком­понент Edit з написом Edit1 за раніше описаною методикою. Для того, щоб поле введення було чистим перед розміщенням на ньому потрібного значення, у вікні Object Inspector у влас­тивості Text видалимо напис Edit1. При цьому поле введення компоненти стане порожнім.

Ліворуч від компонента Edit аналогічним чином розмісти­мо компонент Label, а у вікні інспектора об’єктів у властивості Caption запишемо «Введите а».

Виведення одержаних результатів розв’язання наведеної зада­чі розмістимо нижче у компоненті Edit1 і надамо йому назву — «РЕЗУЛЬТАТ», для чого розмістимо в цьому місці ще один компонент Label2 і в її полі Caption запишемо «РЕЗУЛЬТАТ».

Для виведення значень одержаного результату розмістимо під словом «РЕЗУЛЬТАТ» наступний компонент Label3 (номе­ри компонентам присвоюються автоматично) і очистимо її по­ле Caption. Можна підкреслити, що при очищенні цього по­ля розміри компонента змінюються. Це відбувається тому, що в полі Size компонента у вікні інспектора об’єктів встановле­на опція AutoSize, яка приводить до автоматичної зміни роз­мірів вікна при розміщенні в ньому інформації. Таким чином, на формі розміщено компоненти, необхідні для введення-виведення даних.

Для використання необхідних обчислень на формі розташо­вано командний компонентButton1, при клацанні на якому буде виконуватися програма обчислення функції. Це назива­ється подією. У властивості Caption цього компонента розміс­тимо слово «Вычислить», яке стане назвою кнопки.

Для закінчення роботи над додатком на формі розмістимо ще один компонент Button2 і за вищевказаною методикою на­дамо їй назву «Конец работы». На цьому процес формування вікна форми закінчено.

Наступний етап — написання програми, яка забезпечує функціонування розміщених компонентів.

Якщо двічі клацнути на кнопці «Вычислить», на екрані з’явиться вікно коду додатка, причому на передньому плані бу­де заготовка для розміщення програми обробки цієї події, що має вигляд:

//—————————————————-
Void _ fastcall TForal “Button1Click(TObject *Sender)
{
/* здесь следует записывать операторы программы обработчика событий */
}

Це і є функція мови С++, у фігурних дужках якої запису­ються оператори програми.

Слід зауважити, що в полях введення і виведення, роз­міщених на формі компонентів, записується інформація, яка представлена у вигляді тексту, тобто дані рядкового типу. Як­що ця інформація — числа, то перш ніж їх обробляти, треба рядкове подання перетворити на числове, а при виведенні не­обхідно зробити зворотне перетворення. Для цього рекоменду­ється використовувати такі функції:

 • StrToInt(St) — перетворює рядкове дане St у число цілого типу;
 • IntToStr(x) — перетворює число цілого типу в його ряд­кове подання;
 • StrToFloat(St) — перетворює рядкове дане в число дійс­ного типу;
 • FloatToStr(x) — перетворює дійсне число в його рядкове подання;
 • FIoatToStrF(x, формат,w,d) — форматне перетворення дійсного числа х у рядок символів згідно з форматом.

Тут слово формат — позначення способу перетворення, що може мати такі значення:

 • ffFixed — виведення числа в природній формі (з фіксо­ваною крапкою);
 • ffExponent — виведення числа в показниковій формі (з плаваючою крапкою);
 • ffGeneral — перетворює дійсне число в його рядкове по­дання як у природній, так і в показниковій формі залежно від його значення.

Параметри w і d вказують кількість позицій, що відводять­ся під запис числа: w — загальна кількість розрядів, d — кіль­кість розрядів у дробовій частині числа.

Тепер почнемо формувати програмний код додатка. При­клад, що розв’язується, містить обчислювання тригонометрич­ної та алгебраїчної функції, тому на початку коду слід записати заголовний файл math.h.

У програмі оброблювача спочатку необхідно описати змінні, які використовуються —а, х, у. Потім змінній а слід присвоїти значення вікна введення Edit1->Text, це значення буде виведено У вікні Label3->Caption. Далі організуємо цикл для обчислення заданої функції для різних значень простої змінної х і виведен­ня результату в те ж саме вікно. Якщо потрібне повторення об­числень, то наприкінці оброблювача слід записати оператори:

 • Edit1 -> Text=” “; — очищення поля введення;
 • Edit1 -> SetFocus(); — передача фокуса компоненту Edit1, тобто підготовка його до прийому нового числа. Взагалі ці опе­ратори у даному прикладі не обов’язкові.

Для створення оброблювача події, що має назву «Конец ра­боты», треба двічі клацнути мишкою на відповідній компоненті у вікні форми і у запропонованій заготівці програми записати один оператор Close();.

Готовий додаток перед запуском на виконання треба записати на диск. Оскільки для кожного додатка система створює не один, а декілька файлів, то записувати його рекомендується в окремій папці. Для цього треба в меню File виконати коман­ду SaveProject As, у вікні, що з’явилося, знайти раніше підго­товлену папку чи створити нову, а потім її відкрити. При цьому в заголовку вікна буде напис «Save Unit As», тобто система за­пропонує записати спочатку програмний файл. Внизу віконця в рядку «Имя файла» треба ввести ім’я програмного модуля, ви­користовуючи латинський алфавіт, наприклад Zadacha_l.cpp, і натиснути кнопку «Сохранить».

Після цього у заголовку віконця з’явиться напис «Save Project As». У пункті «Имя файла» треба ввести ім’я файла проекту і також виконати команду «Сохранить».

Далі можна запускати додаток на виконання. Для цього до­сить клацнути на позначці в командному рядку панелі керуван­ня, яка має вигляд трикутника, або натиснути клавішу F9, або виконати команду Run з головного меню Run. У вікні форми, що з’явилася, у полі введення треба ввести значення змінної а і клацнути мишкою на кнопці «Вычислить». Тоді у вікні Label3 з’явиться результат розв’язання задачі.

Нижче наведено вигляд форми, програмний код і результа­ти обчислень.

#include <vcl.h>
#include <math.h>
#pragma hdrstop
#include "Zadacha 1.h"
//----------------------------#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//----------------------------
fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//----------------------------------------------------------
void_ fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
float a, x, y;
a = StrToFloat(Edit1->Teхt); //передается значение переменной a
// вывод a
Label3->Caption ="При a="+FloatToStrF(a, ffGeneral, 4, 1)+"\n\n";
for (x =-1; x <= 2; x += 0.5)
{ 
// вычисление функции
у = a*pow(x,2) - sin(x);
// вывод результата
Label3->Caption = Label3->Caption + "x="+ FloatToStrF(x, ffGeneral,4,1) +" y="+ FloatToStrF(y, ffGeneral, 6,3) + '\n';
}
Edit1->Text = "";
Edit1->SetFocus();
}
//----------------------------------------------------------
void_ fastcall TForm1::Button2CIick(TObject "Sender)
{ Close();
}

Для закінчення роботи з додатком досить клацнути миш­кою на кнопці «Конец работы».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *