Категорія «Основні оператори C++»

Запитання та завдання

1. Які оператори реалізують розгалуження у програмі? 2. Як діє умовний оператор if? Наведіть приклади. 3. Як працює оператор-перемикач switch? 4. Які оператори циклу використовуються у C++? 5. Як працює оператор циклу for? 6. Пояснити на прикладах використання циклу з передумовою і циклу з післяумовою. 7. Які оператори керування застосовуються у мові C++? Переглядів: 2 480

Оператори керування

До операторів керування відносять оператор безумовного переходу goto та оператори виходу з циклу. Синтаксис оператора безумовного перехода goto має вигляд: goto мітка; де мітка — ім’я, після якого ставляться дві крапки, область діi мітки — функція, в якій вона визначена. Слід зауважити, що використання оператора безумовного переходу goto вважається негарним стилем програмування. Мова C++ передбачає …

Оператори циклу

Оператори циклу використовують для здійснення багаторазового повторення деякої послідовності дій. Кожен цикл складається з тіла циклу, тобто операторів, що виконуються декіль­ка разів. Один прохід циклу називається ітерацією. У мові C++ існують три оператори циклу: while, do while, for. Оператор циклу з передумовою while виконується, якщо умова перевіряється до початку циклу, і має вигляд: while (вираз-умова) …

Оператори вибору

До операторів вибору відносять оператор умовного переходу if та оператор-перемикач switch. Оператор умовного переходу if використовується для розгалуження процесу обчислень на два напрямки і має такий формат запису: if (вираз) оператор 1; else оператор 2;, де вираз — це вираз, який має логічне значення (true — «істина» або false — «неправда»). Реалізується оператор if таким …