Категорія «Функції»

Запитання та завдання

Що таке функція, яка її структура? Які існують способи передачі параметрів і повернення результату обчислень функції? Наведіть приклади передачі параметрів у функцію за значенням, за посиланням і за покажчиком? Що таке локальні і глобальні змінні? Як використовувати покажчики на функцію? Охарактеризуйте особливості використання масивів як аргумен­тів функції? Що таке перевантаження функцій? Що таке шаблон функції? …

Рекурсивні функції

Мова С++ підтримує можливість звернення функції самої до себе — рекурсію.Розрізняють пряму і непряму рекурсії. Функція називається прямо рекурсивною, якщо містить у своє­му тілі виклик самої себе. Якщо ж функція викликає іншу функцію, що у свою чергу викликає першу, то така функція називається непрямо рекурсивною.Рекурсивні функції найчастіше використовуються для компактної реалізації рекурсивних алгоритмів. Класичні приклади …

Перевантаження і шаблони функцій

Мова С++ надає можливість використовувати однакові іме­на для декількох функцій. Звичайно різні функції мають різні імена, але інколи виникає потреба у тому, щоб одна функція виконувала схожі дії над об’єктами різних типів. У цьому випадку є сенс визначити декілька функцій з однаковим іменем, але різним тілом. Такі функції повинні мати набори аргумен­тів, які відрізняються, для …

Функції як параметр значень

Інколи доводиться у списку формальних аргументів (параметрів) функції використовувати інші функції. Така ситуація має місце, коли при звертанні до деякої функції, треба викли­кати іншу функцію. Параметр-функція записується у вигляді прототипу, тобто вказується тип функції, її ім’я і в дужках — перелік типів фор­мальних аргументів або типів та імен формальних аргументів. Приклад 9.9. Скласти програму з …

Покажчики на функцію

Синтаксис мови С++ дозволяє використовувати покажчик на функцію. Як відомо, ім’я будь-якої функції являє собою покажчик-константу, що дорівнює адресі початку входження у функцію, тобто адресі її першої машинної команди. Крім констант, можна також описувати покажчики-змінні на функцію у вигляді: type (*name) (список аргументів); де type — тип значення, що повертається функцією;*name — ім’я змінної-покажчика на …

Масиви як параметри функцій

Аргументами (параметрами) функцій можуть бути не тіль­ки змінні, але й масиви. У цьому випадку можна використову­вати як масиви фіксованого розміру, так і невизначеного (ма­сиви змінної довжини). При застосуванні масивів фіксованої довжини в заголовку функції в списку формальних аргументів указується тип масиву і його розмір, наприклад: void sort (int mas[30]); Якщо описується функція з масивом змінної довжини, …

Поняття функції

Функція — це іменована логічно завершена сукупність ого­лошень і операторів, призначених для виконання певної задачі [1, 4-8, 12-14,18, 20]. Програма мовою С++ містить одну або декілька функцій, кожна з яких повинна бути оголошена та визначена до її пер­шого використання. Оголошення функції (прототип, заголовок) задає ім’я функції, тип значення, що повертає функція (якщо воно є), а …