Категорія «Лекції»

Операції

Для здійснення маніпуляцій з даними мова C++ застосовує широкий набір операцій (див. табл. 3.4), що виконують форму­вання і, відповідно, подальше обчислення виразів. Вирази міс­тять одну або декілька операцій, об’єкти яких називають опе­рандами. Операції являють собою деяку дію, що виконується над одним (унарна) або декількома (бінарна, триарна) операн­дами , і мають позначення (наприклад, операція перевір­ки на …

Константи

Константи являють собою фіксовані значення, що не мо­жуть змінюватися впродовж виконання всієї програми. Спосіб визначення кожної константи залежить від її типу. Константи мови С++ слід поділяти на літеральні та типізовані. Літеральна константа— це лексема, що являє собою зо­браження фіксованого числового, рядкового або символьного значення. Такі константи бувають цілі, дійсні, символьні та рядкові(табл. 3.2). Таблиця 3.2   …

Змінні

Кожна програма потребує виконання різноманітних обчислень, для здійснення яких використовуються вирази, що складаються з операндів, знаків операцій і дужок. Операнди задають дані для обчислень, а операції задають дії, які необ­хiдно виконати над цими даними. Операнд є, у свою чергу, виразом, що в окремому випадку може бути константою або змінною. Змінна — це іменована область пам’яті, …

Типи даних

Обробка даних різного типу є головною метою будь-якої програми. Кожне з даних характеризується класом пам’яті, ім’ям, типом і значенням. Імена дозволяють ідентифікувати дані, тобто відрізняти їх між собою. Програміст обирає тип кожної величини, що використовується для подання реальних об’єктів. Тип задає множину можливих значень даних і способи їх зберігання, перетворення та використання. Обов’язкове оголошення типу …

Запитання та завдання

1. З чого складається алфавіт мови C++? 2. Охарактеризуйте на прикладах поняття «лексема». 3. Що таке ідентифікатор і які існують вимоги до його створення? 4. Які службові слова використовує мова C++? 5. Охарактеризуйте застосування символів-роздільників. 6. Які коментарі використовує мова C++? Охарактеризуйте поради до їх створення, наведіть приклади. 7. Що являє собою структура програми на …

Структура програми

Основними частинами типової структури програми на С++ є такі: директиви препроцесорної обробки; опис зовнішніх змінних (вихідних даних і результатів) та функцій; функції програми; головна функція — програми main(), що має вигляд: main() { опис змінних; виконавчі оператори; } У загальному випадку програма складається з декількох функцій, що не перетинаються (тобто «вкладення» однієї функції в іншу …

Алфавіт, лексеми, синтаксис мови

У природній мові спілкуванння виділяють чотири основні елементи: символ, слово, словосполучення та речення. Подібні елементи існують і в алгоритмічній мові, тільки слова мають назву лексеми, словосполучення — вирази, а речення — оператори. Лексеми створюються із символів, вирази — із лексем та символів, оператори — з символів, виразів і лексем. Алфавіт мови C++ включає: великі (A-Z) …

Стислий екскурс в історію

Пізнавши історію появи мов С та C++, легше зрозуміти концепції, що лежать в їх основі, а також відповісти на питання, чому протягом вже не одного десятиріччя мова С залишається популярною серед програмістів, а її більш молодша «родичка» C++ не поступається їй у популярності. У 1972 році співробітник фірми Bell Laboratories Деніс Рітчі створив нову алгоритмічну …

Запитання та завдання

1. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розв’язання задач на комп’ютері. 2. Що таке алгоритм? У чому полягає суть побудови алгоритмів? 3. Поясніть важливість тестування програми під час її налагодження. 4. Назвіть та охарактеризуйте основні властивості алгоритмів. 5. У чому полягають особливості схематичного зображення алгоритму? 6. Назвіть та охарактеризуйте три базові структури алгоритмів. 7. Поясніть на …

Приклади найпростіших типових алгоритмів

Розглянемо деякі типові прийоми алгоритмізації, які на практиці використовуються або у вигляді окремих алгоритмів, або входять до складу більш складних алгоритмів. При цьому слід мати на увазі, що та ж сама задача може бути розв’язана різними способами. Основними методами побудови алгоритмів є розробка розгалужених алгоритмів, організація простих і вкладених циклів, обчислення суми, добутку, кількості, обробка …