Категорія «Лекції»

Покажчики та масиви

Покажчики — це змінні, котрі містять адресу пам’яті, роз­поділеної для об’єкта відповідного типу. Усі змін­ні, розглянуті до цього, зберігали якісь значення (дані). Ці дані могли бути різних типів: символьного, цілого, дійсного тощо. При оголошенні змінної-покажчика слід вказати тип даних, адресу яких буде містити змінна, та ім’я покажчика з симво­лом «*». Загальний формат опису покажчика має …

Використання масивів

На практиці часто виникає необхідність в обробці даних у вигляді довільного набору значень, тобто масивів. Масив являє собою кінцеву іменовану послідовність величин од­ного типу, які розрізняються за порядковим номером. Опис ма­сивiв у програмі відрізняється від опису простої змінної наявніс­тю після імені квадратних дужок «[ ]», в яких задається кількість елементів масиву (розмірність). Слід нагадати, що у …

Запитання та завдання

1. Які оператори реалізують розгалуження у програмі? 2. Як діє умовний оператор if? Наведіть приклади. 3. Як працює оператор-перемикач switch? 4. Які оператори циклу використовуються у C++? 5. Як працює оператор циклу for? 6. Пояснити на прикладах використання циклу з передумовою і циклу з післяумовою. 7. Які оператори керування застосовуються у мові C++? Переглядів: 1 944

Оператори керування

До операторів керування відносять оператор безумовного переходу goto та оператори виходу з циклу. Синтаксис оператора безумовного перехода goto має вигляд: goto мітка; де мітка — ім’я, після якого ставляться дві крапки, область діi мітки — функція, в якій вона визначена. Слід зауважити, що використання оператора безумовного переходу goto вважається негарним стилем програмування. Мова C++ передбачає …

Оператори циклу

Оператори циклу використовують для здійснення багаторазового повторення деякої послідовності дій. Кожен цикл складається з тіла циклу, тобто операторів, що виконуються декіль­ка разів. Один прохід циклу називається ітерацією. У мові C++ існують три оператори циклу: while, do while, for. Оператор циклу з передумовою while виконується, якщо умова перевіряється до початку циклу, і має вигляд: while (вираз-умова) …

Оператори вибору

До операторів вибору відносять оператор умовного переходу if та оператор-перемикач switch. Оператор умовного переходу if використовується для розгалуження процесу обчислень на два напрямки і має такий формат запису: if (вираз) оператор 1; else оператор 2;, де вираз — це вираз, який має логічне значення (true — «істина» або false — «неправда»). Реалізується оператор if таким …

Запитання та завдання

1. Як забезпечується організація введення даних на С++? 2. Як здійснюється виведення результатів на С++? 3. Як реалізується потокове введення даних «сіn>>»? Наведiть приклади. 4. Охарактеризуйте основні аспекти використання потокового ви ведення даних «соut<<». 5. Що таке форматоване введення-виведення даних? 6. Поясніть правила застосування функції scanf. 7. Як здійснює роботу функція printf? Переглядів: 2 627

Форматоване введення-виведення

Форматоване введення-виведення величин здійснюється з використанням функцій scanf та printf, які успадковані з мови С. Щоб зв’язати програму користувача зі стандартною бібліотекою, де знаходяться ці функції, необхідно на початку програми включити заголовний файл stdio.h. Функція scanf, що забезпечує форматоване введення даних, має змінне число параметрів, при цьому перед відповідним параметром ставиться знак «&» — символ взяття …

Потокове введення-виведення

У мові C++ дії, що пов’язані з операціями введення і виве­дення, виконуються за допомогою функцій бібліотек. Функції ведення і виведення бібліотек мови дозволяють читати дані з файлів та пристроїв і писати дані у файли і на пристрої. Бібліотека мови C++ підтримує три рівня введення-виведення даних: введення-виведення потоку; введення-виведення нижнього рівня; введення-виведення для консолі і порту. …

Запитання та завдання

1. Які основні та складені типи даних має мова С++? 2. Що таке змінна і як здійснюється її опис та визначення? 3. Що таке «область дії ідентифікатора» та «клас пам’яті»? 4. Які константи налічує С++? Охарактеризуйте їх застосування. 5. Що таке пріоритет операції? Наведіть приклади арифметичниx та логічних операцій. 6. Які операції присвоювання та операції …