Категорія «Лекції»

Використання структур

Структура — це сукупність різнотипних елементів, яким присвоюється одне ім’я (воно може бути відсутнім), що займає одну ділянку пам’яті. Елементи, що складають структуру, на­зиваються полями. Змінна типу структура, як і будь-яка змінна, повинна бути описана. Цей опис складається з двох кроків: опису шаблону (тобто складу) або типу структури та опису змінних структур­ного типу. Синтаксис опису …

Запитання та завдання

1. Що таке рядки та значення елементів символьного типу? 2. Що являє собою масив символьного типу? 3. Як здійснюється введення символьних даних? 4. Як виконується порівняння даних символьного типу? 5. Наведіть приклад використання операції конкатенації. 6. Як визначити кількість символів у рядку? 7. Які функції мови С++ необхідні для виділення підрядка з рядка? 8. Які функції здійснюють перевірку символів? 9. Як виконується перетворення рядків …

Використання рядків типу string

Раніше розглядалися питання обробки символьних даних мо­ви С++, у тому числі і символьних рядків. Однак в останніх вер­сіях мови С++, починаючи з С++4.5, введена стандартна бібліо­тека шаблонів — Standard Template Library (STL), яка містить клас string з більш потужними засобами обробки рядків. Для підключення цього класу до програми слід записати ди­рективу: #include <string> (без розширення .h) …

Основні функції обробки символьних типів

У ранніх версіях С++ рядки розглядалися як символьні масиви. Для роботи з ними розроблено бібліотеку функцій string.h, що містить ефективні засоби для роботи з рядками. Згодом була розроблена стандартна бібліотека шаблонів Stan­dard TemplateLibrary (STL), яка надає більш потужні засоби, об’єднані в клас string. Але незважаючи на існування цього окремого для рядків класу, символьні масиви, що …

Введення-виведення символьних масивів

Введення рядків можна здійснювати різними способами, найбільш розповсюдженими з яких є: введення шляхом ініціювання при оголошенні символь­них масивів: char st 15] = “Диск”;  char st [  ] = “Диск”;  char *pst = “Диск”;. У цьому випадку двовимірні масиви можна ініціювати по-різ­ному, наприклад, у вигяді: char str [5][20] = {“Петренко И. И. “Головко С. С. “, …

Рядки як символьні масиви

Ефективність мови С++ багато в чому визначається наявністю в ній розвинутих засобів для обробки символьної інформації. У стандартній бібліотеці С++ передбачено багато функцій, що виконують прості дії з символьними даними. Тому ця мова най­краще підходить для системної роботи: написання компіляторів, інтерпретаторів, операційних систем, редакторів тексту тощо. У мові С та в ранніх версіях мови С++ …

Запитання та завдання

1. Що таке масив та які існують різновиди масивів? 2. Як здійснюється звернення до елементів масивів? 3. Як у С++ реалізується введення-виведення елементів масиву? 4. Охарактеризуйте поняття «покажчик» та наведіть приклади. 5. Які операції дозволені для змінних-покажчиків? 6. Що таке масиви покажчиків та які особливості їх використання? 7. Охарактеризуйте алгоритм сортування за методом «пухирця». 8. …

Динамічні масиви

В основній пам’яті дані можуть зберігатися двома способами пам’ять виділяється або в сегменті стека і залишається закріпленою до завершення виконання конкретної функції, або виділяється в сегменті даних на весь час виконання програми; пам’ять виділяється в міру потреби (динамічне виділення  пам’яті). Слід зазначити, що всі приклади, розглянуті раніше, де­монструють роботу з даними, які зберігаються першим способом. …

Сортування масивів

Сортування масиву — один з найбільш розповсюджених процесів обробки даних. Завдяки йому здійснюється розміщеня об’ектів у визначеному порядку, наприклад, чисел за зростанням або за спаданням їх значень, прізвищ у алфавітному порядку тощо. Існують різні методи сортування, серед них — обмінне сортування (метод «пухирця», «шейкер-сортування), сортування вибором, сортування вставками, швидке сортування, сортування Шелла, пірамідальне сортування, сортування обчисленням …

Масиви покажчиків

Подібно до інших змінних, покажчики можна групувати в масиви, кожен з елементів яких містить адресу рядка масиву да­них у пам’яті. Такий спосіб дозволяє зберігати дані з рваними краями, наприклад, деяку текстову інформацію (див. рис. 6.5) Масив з «рваними» краями схожий на двовимірну таблицю, ряд­ки якої можуть мати різну довжину. Використання масиву по­кажчиків (char *fio[ ]) …